Nofima rapportserie

Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 28/2012

Antall sider: 57

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-013-7

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Havbruksnæringen skaper betydelige ringvirkninger i form av sysselsetting og innkjøp av varer og tjenester i Troms. Vår analyse viser at bedrifter som har havbruksvirksomhet i fylket kjøper inn varer og tjenester for over 3 milliarder kroner. I regionen (Vesterålen og Troms) finner vi i vårt materiale 1.355 årsverk i primær og avledet virksomhet. Av dette utgjør 849 årsverk primærvirksomheten (matfisk, settefisk, slakting/foredling, egen båtaktivitet relatert til havbruksaktiviteten). For Troms finner vi 1.017 årsverk for primær og direkte avledet virksomhet. Vi har vist hvordan de målte ringvirkningene fordeler seg på kommunene i Troms og i regionen.

Vi har kategorisert havbruksnæringens innkjøp og viser hvordan dette fordeler seg på innkjøpstype og geografi. 80 % av innkjøpene kommer fra leverandører i Nord-Norge.

Havbruksstrukturen i Troms viser at de tre største aktørene i fylket er heleid av interesser utenfor fylket og har kontroll på 47 % av konsesjonene, og står for 60 % av omsetningen (driftsinntektene). Tilsvarende tall for de 11 lokale aktørene (inkl. NRS sine eierinteresser) er 41 % av konsesjonene og 30 % av omsetningen.