Publisert 2013

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-069-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Henriksen, Edgar

Serier : Nofima rapportserie 13/2013

År : 2013

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Regnskapstallene for fartøyene under 11 meter indikerer at lønnsomheten i gruppen har vært svak over tid. Flere faktorer kan imidlertid bidra til at datamaterialet ikke gir et representativt bilde av avkastningen på kapitalen. Dette notatet analyserer aspekter ved fartøygruppen under 11 meter som driver innen torskefiskeriene. Hovedvekten legges på å analysere lønnsomheten, men også fangstmønster og struktur gjennomgås. Fartøygruppen er svært sammensatt med hensyn på størrelse, fangst og alder, men et stort flertall av fartøyene er mellom 9 og 11 meter, fra Nord-Norge, har i all hovedsak inntektene fra torskefiskeriene og drifter med garn og krokredskap. Skalldyr er også en betydelig inntektskilde. Variasjonen mellom fartøyenes driftsinntekter er stor. Dette skyldes både varierende driftsintensitet, men også at fartøyene har ulikt driftsgrunnlag. Lønnsomhetsundersøkelsen viser svak avkastning for flåtegruppen. Igjen er variasjonen betydelig, og om lag 1/5 av fartøyene oppnår faktisk akseptabel rentabilitet. Kapitalmålet som anvendes i datasettet er problematisk da flere virksomheter har oppgitt tilnærmet null i bokførte verdier. Avskrivningsprofilen som er valgt er trolig ikke teoretisk riktig, men definert av regnskapsregler.