Nofima blir vertsinstitutt for et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SFI Digital Food Quality vil ta for seg digitalisering innen matproduksjon.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Les på engelsk

I tillegg blir Nofima en viktig samarbeidspartner til Sintef Ocean og NTNU i senteret SFI Harvest – Technologies for sustainable biomarine value creation der tema vil være bærekraftig utnyttelse av marine ressurser lavt i næringskjeden. I SFI Digital Food Quality (DigiFoods) er Sintef Digital og NMBU de viktigste forskningspartnerne. Begge sentrene vil arbeide for grønn omstilling og bedre ressursutnyttelse.

– Det er svært positivt at Norges forskningsråd har innvilget nye sentre for forskningsdrevet innovasjon. Senterne er et viktig virkemiddel som fremmer både forskningskvalitet og anvendt forskning. Dette gir kort vei mellom forskningsresultater og bruk hos næringslivspartnerne i satsingen sier Øyvind Fylling-Jensen, adm. direktør i Nofima.

Med solid finansiering fra Norges forskningsråd og samarbeidspartnere i åtte år  mener han dette skaper forutsigbarhet og bidrar til kunnskapsbygging.

– Nofima er naturlig nok meget godt fornøyd med at SFI Digital Food Quality, er innvilget og at SFI Harvest også er sikret finansiering, sier Fylling-Jensen

Nofimas direktør vil også benytte anledningen til å gratulere de andre forskningsmiljøene som får status som har Senter for forskningsdrevet innovasjon.

188 millioner til å løfte den digitale satsingen

– Vi har entret den fjerde industrielle revolusjon, der digitale data er det bærende elementet. Alle maskiner og instrumenter kommuniserer med hverandre og samarbeider via digitale nettverk. For matindustrien skaper dette helt nye muligheter, sier seniorforsker Jens Petter Wold i Nofima. Han skal lede SFI Digital Food Quality.

Målet er å bidra til en grønnere klode, en sunnere befolkning og bedre matopplevelser. Smarte sensorer og roboter i kombinasjon med maskinlæring og effektive analyser av stordata, gjør det mulig å skreddersy akkurat den kvaliteten matprodusentene og kundene ønsker på matprodukter, på en bærekraftig måte.

– Norsk matindustri er teknologisk avansert, og interessen for gode digitale løsninger er stor. Totalt 188 millioner over åtte år gir SFI Digital Food Quality unike muligheter til å utvikle løsninger som vil være nyttige både for bøndene, matindustrien, dagligvarehandelen og forbrukerne, sier Jens Petter.

Av de 188 millioner kronene er 96 millioner kroner finansiert fra Norges forskningsråd og de resterende 92 millioner kroner fra partnerne. Ved å bruke nye digitale verktøy utnytter matindustrien råvarene bedre, reduserer svinnet og bedrer kvaliteten på produktene. Det sikrer arbeidsplasser, er bra for bedriftenes lønnsomhet og er godt for miljøet ved at man reduserer energibruket og bedrer råvareutnyttelsen.

Viktige partnere er SINTEF Digital, NMBU, universiteter i Tyskland, England og Spania samt en rekke norske teknologi- og matbedrifter.

Bærekraftig utnyttelse av blant annet krill og raudåte

I SFI Harvest – Technologies for sustainable biomarine value creation, der Sintef Ocean er prosjekteier, skal Nofima lede to av forskningsområdene. Forskningssjef Ragnhild Dragøy Whitaker i Nofima vil være ansvarlig for utviklingen av forretningsmodeller og produkter fra arter som befinner seg lavt i næringskjeden.

– Kunnskapen og fasilitetene Nofima har innen teknologi og prosessering av ulike råstoff f vil være en viktig bærebjelke i forskningen. Målet er å bidra til høyere verdi og utnyttelse av flere lavtropiske arter, sier Ragnhild.

Det andre forskningsområdet der bærekraftige høstingsmodeller er tema ledes av forskningssjef Bent Dreyer i Nofima.

– En viktig betingelse for å utnytte bestandene bærekraftig er å velge høstingsstrategier slik at vi kan ta vare på de viktigste egenskapene ved råstoffet. Det gjør at vi kan produsere de mest verdifulle produktene. I SFI Harvest får vi muligheten til å sette sammen kunnskap fra hele verdikjeden, sier Bent.

Totalbudsjettet for Nofimas innsats i SFI Harvest er 16,8 millioner kroner.

Kontaktpersoner