I arbeidet samles det inn informasjon om alt fra biologiske forhold langs kysten og fiskens vandringer til den historiske prisfastsettelsen på hvitfisk både i Norge, Danmark, Island og Storbritannia. Foto: Frank Gregersen/Nofima

Objektiv og dynamisk prisfastsettelse

Nofima samarbeider med fiskerinæringen for å skaffe til veie et objektivt informasjonsgrunnlag, slik at det kan bli mulig å utforme et nytt system for prisfastsetting i førstehåndsmarkedet for hvitfisk.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn Inge Bendiksen

I arbeidet samles det inn informasjon om alt fra biologiske forhold langs kysten og fiskens vandringer til den historiske prisfastsettelsen på hvitfisk både i Norge, Danmark, Island og Storbritannia.

Bakgrunnen for arbeidet er at det i perioder har vært en del støy rundt prisforhandlingene mellom fiskesalgslagene og fiskekjøperne. Innad i et år kan prisen svinge ganske kraftig og gjøre handelen risikofylt både for selger og kjøper. Måten prisen fastsettes på kan også gi lange perioder hvor prisen som fiskerne får ikke samsvarer med hva markedet er villig til å betale. Det kan gi store fordeler eller store ulemper, enten for fiskeindustrien eller for fiskerne.

Speile markedsutviklingen

Hovedmålet med prosjektet som Nofima nå deltar i, er å identifisere mulige indikatorer og utvikle en modell som er egnet til å lage referansepriser som speiler markedsutviklingen for hvitfisk.

– Et eventuelt nytt system skal bidra til at markedssignalene raskere får innvirkning på prisen, sier forsker Bjørn Inge Bendiksen ved Nofima.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med næringen selv, representert ved Sjømat Norge, Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag og Surofi.

– Dette er et samarbeidsprosjekt. Nofimas oppgave er å finne systematisk og objektiv informasjon som kan danne grunnlag for arbeidet med å etablere referansepriser, sier Bendiksen.

Øke legitimiteten

Slik systemet er nå, avhenger mye av hvor god jobb de ulike partene klarer å gjøre undervegs i prisforhandlingene.

– Å utvikle en referansepris som reflekterer markedsutviklingen, vil blant annet innebære at prisutviklingen i større grad vil forstås utfra markedsmekanismer, snarere enn partenes evne til å spå om til dels svært kompliserte forhold og ofte uforutsigbare endringer som ikke kan påvirkes eller forutsees. Det vil også kunne bidra til å heve legitimiteten i til prisfastsettelsen hos partene, mener forskeren.

Bredt materiale

Metoden for å nå dit er å belyse prisdannelsen både i det norske førstehåndsmarkedet for primært torsk, hyse og sei, og andre relevante førstehåndsmarkeder som for eksempel Danmark, Island og Storbritannia.

Så vil forskerne belyse graden av historisk samvariasjon mellom de ulike førstehåndsmarkedene og studere sammenhengen mellom norske eksportpriser for ulike hvitfiskprodukter, og fiskeprisene for hvitfisk i førstehåndsmarkedet.

Ut fra den objektive informasjonen som hentes fram vil samarbeidsgruppen kunne vurdere ulike referanseprismodeller og komme med forslag til best egnet modell.

Norges Sildesalgslag bruker for eksempel en metode hvor omsetning de siste 10 dager danner grunnlag for prisfastsettelse de neste 14 dagene, og dermed raskt absorberer markedets svingninger.

Mental øvelse

– Mange elementer spiller inn. Så er det også en mental øvelse bare det å tenke seg at prisen kan fastsettes på andre måter enn før, sier Bendiksen.

Han er opptatt av å understreke at det ikke er gitt at de finner noen bedre metode for prisfastsettelse enn den eksisterende, men prosjektet vil uansett gi partene tilgang på mye systematisert kunnskap.

– Arbeidet vi gjør vil rett og slett vise om det er mulig å finne en systematisk, objektiv og dynamisk måte å fastsette fiskeprisen på, sier forskeren.

Prosjektarbeidet skal være ferdig til 31. januar neste år.

 Næringsøkonomi  

Relatert innhold