Mattrygghet og Matsikkerhet

Det er en del begrepsforvirring rundt termene Matsikkerhet og Mattrygghet, samtidig er det stor forskjell på hva som egentlig menes med dem. Derfor er det på sin plass med en oppklaring.

En del bruker begrepene Matsikkerhet og Mattrygghet om hverandre – og da i betydningen mathygiene og trygg mat. Definisjonsmessig derimot er Matsikkerhet at det finnes nok mat tilgjengelig for alle.

Under FNs mattoppmøte i 1996 kom delegatene frem til følgende definisjon:

”Matsikkerhet eksisterer når alle mennesker til enhver tid har fysisk og økonomisk tilgang til nok og trygg mat for et fullgodt kosthold som møter deres ernæringsmessige behov og preferanser, og som danner grunnlag for et aktivt liv med god helse.”

Samtidig med at denne definisjonen ble vedtatt på toppmøtet i 1996, ble det formulert mål om å minske antall underernærte i verden. Matkrisene de senere år har dog resulterte i at det totale antallet underernærte har økt og nå nærmer seg en milliard.

Mattrygghet defineres som næringsmidler som ikke skader konsumenten når den tilberedes og/eller konsumeres i henhold til tiltenkt bruk. Helseskade kan forårsakes av stoffer som kommer inn i kroppen ved inntak av næringsmidler og kan være av typen biologisk, kjemisk eller fysisk. Eksempler er sykdomsfremkallende mikroorganismer som Salmonella, miljøgifter som PCB eller fremmedlegemer, som metallbiter fra utstyr.

Alle ledd i verdikjeden må ta ansvar for at mat og drikke skal være trygge for konsument, ved å ha gode systemer og rutiner for å redusere risiko. Et omfattende regelverk setter krav til håndtering, bearbeiding, samt lagring og salg av næringsmidler

Fem nøkler til mattrygghet
WHO har utarbeidet fem nøkkelprinsipper for mathygiene, som Nofima har oversatt til norsk. Disse er:

1. Hold det rent
2. Hold rått og varmebehandlet adskilt
3. Sørg for tilstrekkelig oppvarming
4. Sikre temperaturer ved oppbevaring
5. Bruk sikre råvarer og rent vann.

Det finnes flere standarder som håndterer mattrygghet. Blant de mest brukte er ISO22000 og BRC Global Standard of Food Safety. BRC Standarden er den mest vanlige i Norge per dags dato. ISO22000 kom i 2005.

 Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold