Dette er Nofima

Nofima AS er et av Nord-Europas største næringsrettede forskingsinstitutt innen fiskeri-, havbruks- og matnæringene.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Merete Kaspersen
Merete Kaspersen

HR Rådgiver
Tlf.: +47 902 90 036
merete.kaspersen@nofima.no

Vi skal i samarbeid med næringsaktørene levere bærekraftige og lønnsomme løsninger for næringer som produserer mat, som gir konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

I dette ligger også selskapets mål om å bidra til økt matsikkerhet og produksjon av trygg mat som bidrar positivt til folkehelsen.

Vi har et godt fagmiljø og lever tett på næringslivet. Våre resultater tas raskt i bruk ute i næringene, vår forskning spiller en viktig rolle når det gjelder innovasjon innen matproduksjon – både i Norge og utlandet.

Våre aktiviteter er basert på prosjekter av kortere eller lengre varighet, med ulikt økonomisk omfang. De fleste av prosjektene utvikles i tett samspill med næringsaktørene og virkemiddelapparatet.

Virkemiddelapparatet utgjør i denne sammenhengen blant andre Nærings­ og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Norges forskningsråd, næringsfondene FHF og FFL/FJM, Innovasjon Norge, EU og regionale forskningsfond.

Vi samarbeider bredt med FoU-miljøer i Norge og internasjonalt.

Tre divisjoner – sju steder

Nofima har tre forskningsdivisjoner spredt på flere steder. Du finner oss i Tromsø, på Ås, i Stavanger, Bergen og på Sunndalsøra. I tillegg har vi representasjonskontorer i Alta og på Myre.

Arbeidsmiljøet vårt preges av samarbeid og felles mål.. Våre ansatte jobber tett og tverrfaglig, og som selskap har vi et aktivt fokus på opplæring, kurs, videreutdanning og kompetanseheving.

Høy etisk standard

Vi har utarbeidet forskningsetiske og generelle etiske retningslinjer, og vi har systemer for å følge opp likestilling, HMS-tiltak og arbeidsmiljø. Sikkerheten til de ansatte er overordnet alle andre hensyn.

Vi har som mål å ha en mangfoldig og inkluderende arbeidskultur preget av likeverd og toleranse. Vi rekrutterer, utvikler og beholder de beste medarbeiderne, uavhengig av kjønn, etnisitet, livssyn eller funksjonsevne. I Nofima skal det råde full likestilling mellom kvinner og menn, og det skal ikke forekomme forskjellsbehandling.

Selskapet har et mål om balansert kjønnssammensetning på alle nivåer i organisasjonen, og kvinnelige ansatte blir oppfordret til å gå inn i lederstillinger.

Selskapet har egne seniorpolitiske virkemidler med formål å beholde seniorer som medarbeidere og har i 2016 etablert en mentorordning for å sikre kunnskapsoverføring hos medarbeiderne.

Vi har lav turnover, og lavt sykefravær.

Nofimas verdier er nyskapende, engasjert, inkluderende og ansvarlig.

Relatert innhold