Nofima rapportserie

Bleking og vinterisering av råolje fra makrell restråstoff

Haugen, John-Erik; Thoresen, Lars; Meisland, Ane; Oterhals, Åge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 37/2019

Antall sider: 37

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-642-9

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST

Syv kommersielle blekejordstyper fra tre leverandører er blitt screenet for effektivitet under bleking av råolje fra makrell restråstoff mht. reduksjon av farge, oksidasjonsnivå (PV, AV) og flyktige sekundære oksidasjons-produkter. Det ble benyttet 2 % blekejord ved 70°C under vakuum i 30 minutter. Størst fargereduksjon (79 %) og reduksjon i peroksidtall (69 %) ble oppnådd med TONSIL Supreme 114F, mens CelaClear 105SF ga mest reduksjon i anisidintall (26 %), sekundære oksidasjonsprodukter, og en fargereduksjon på 50 %. Basert på en samlet vurdering mht. effekten på bleking og oksidasjon, ble TONSIL Supreme 114F valgt for videre uttesting i et 3-faktorielt optimaliseringsforsøk basert på variablene mengde blekejord (0,5-5 %), mengde aktivt kull (0,1-1,0 %) og bleketid (15-120 min). Mengde blekejord hadde størst effekt på de studerte variable, men effekten flatet ut ved doseringer over 3,5-4 %. Tilsetting av aktivt kull ga en uavhengig effekt på farge uten interaksjon med blekejord, men effekten var mye lavere relativt til mengde adsorbent. Det ble påvist marginal effekt av en økning i bleketid utover det laveste nivået som er anvendt i optimaliseringsforsøket (15 min).
Råoljen og oleinfraksjonene er analysert med differensial skannekalorimetri (DSC). DSC viser at makrell råoljen består av 100% flytende fett ved 20 °C. Det er gjennomført innledende studier for uttesting av alternative betingelser for koldklaring (vinterisering) av makrellolje basert på tørrfraksjonering. Tørrfraksjonering ved 0 °C ga et utbytte av olein på 40% og det ble ikke produsert en olje som passerte AOCS Cold test. Men tørrfraksjonering ved 0 °C ga en olje som holdt seg flytende og klar ved 4 °C (kjøleskap temperatur). Utbyttet av PUFA i oleinfraksjonen var 31%. Det ble dokumentert en sammenheng mellom andelen fast fett i råoljen ved forskjellige temperaturer målt med DSC og utbytte av olein ved tørrfraksjonering ved de respektive temperaturene. Optimalisering av betingelser og utbytte har ikke vært mulig innenfor rammene av dette prosjektet.