Nofima rapportserie

Kjølelagring av laks og regnbueørret – kvalitet og holdbarhet

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn I; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Siikavuopio, Sten Ivar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 6/2018

Antall sider: 12

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-540-8

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Oppdrett av laks har over mange år styrket sin posisjon inn mot et globalt marked, samtidig har norsk regnbueørret-oppdrett gått tilbake og utgjør i dag cirka 5 % av den samlede laks- og ørretproduksjonen.

Det er gjort relativt få komparative studier med tanke på mulige kvalitetsforskjeller mellom laks og regnbueørret under like miljøbetingelser. Det ble derfor satt opp et lagringsforsøk på laks og regnbueørret kjørt under like miljøbetingelser med tanke på holdbarhet og kvalitet. Våre resultater viser at laks kom noe dårligere ut sammenliknet med regnbueørret med tanke på muskelkvalitet og holdbarhet. Etter 14 dager kjølelagring, var restholdbarheten for regnbueørret vurdert til cirka 4 dager og for laksen var det 0 dager restholdbarhet. I tillegg var trekkraften for å få ut pinnebein fra filet av regnbueørret cirka dobbelt så høy, sammenlignet med trekkraften for å få ut pinnebein fra laksefiletene. Vi må derfor forkaste vår utgangshypotese om at det ikke er forskjell mellom laks og ørret oppdrettet under like miljøbetingelser. Både laks og ørret fikk fôringsregimer optimalisert til art. Hvor mye de ulike fôringsregimene påvirker kvalitet er usikkert, i tillegg kan det være andre bakenforliggende årsaker til forskjellene. Uansett, det bør settes opp nye komparative forsøk hvor alle fiskene i forsøket får identiske fôringsregimer. Dette for å kartlegge om de ulike fôringsregimene er årsaken til de overraskende funnene som vi har vist i dette forsøket.