Nofima rapportserie

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien - Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2000

Bendiksen, Bjørn Inge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 15/2001

Antall sider: 54

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 82-7251-481-8

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

En gjennomgang av tall fra 480 norske fiskeforedlingsbedrifter viser at lønnsomheten i fiskeindustrien samlet sett bedret seg marginalt i 2000 sammenlignet med 1999. Best lønnsomhet hadde rekeindustrien, konsumdelen av pelagisk industri og klippfiskindustrien, der de to siste sektorene begge hadde en klar bedring i inntjeningen. I de øvrige sektorene i hvitfiskindustrien falt lønnsomheten markant og svakest var den i filetindustrien, som samlet sett nå har hatt to år på rad med store underskudd. Også industrien som foredler laks og sildemelindustrien hadde negativt ordinært resultat i 2000.
Undersøkelsens utvalg av bedrifter, som utgjør 84 prosent av fiskeindustribedriftene i landet, fikk et samlet ordinært resultat på 53 millioner kroner før skatt i 2000, eller 0,2 prosent av drifts-inntektene. Tilsvarende tall året før var et overskudd på 0,1 prosent eller 34 millioner kroner . Dette ga en totalkapitalavkastning for industrien som helhet på omkring 6 prosent dette året, bare marginalt bedre enn i 1999.

Også blant fiskeeksportbedriftene og andre engrosbedrifter falt lønnsomheten noe i 2000. Total-kapitalavkastningen ble redusert med i overkant av et prosentpoeng til 7,6 prosent, etter et ordinært resultat før skatt på 0,7 prosent av driftsinntektene.