Nofima rapportserie

Kombinasjon av høye nivåer av vegetabilske fôroljer og lav sjøtemperatur; Sett i sammenheng med vekst og dødelighet hos regnbueørret i Nord

van Nes, Solveig; Østbye, Tone-Kari K.; Ruyter, Bente; Dessen, Jens-Erik; Kristiansen, Inger Øien; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Rørvik, Kjell-Arne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima

Utgave: 27/2013

Antall sider: 31

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-097-7

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Innledende forsøk har gitt indikasjoner på at høy innblanding av vegetabilske oljer i fôret kan påvirke regnbueørretens helse og vekst, særlig ved lave sjøtemperaturer. Hos laks har dette blitt satt i sammenheng med økt fettutskillelse fra lever, og dermed økt fett i blodbanen som kan lede til hjerte-/karsykdommer. Det ble derfor gjennomført et forsøk finansiert av FHF, RFFNORD og Grieg Seafood der regnbueørret i Finnmark ble gitt fôr med hhv. 70% eller 30% innblanding av vegetabilsk fôrolje, og tilsvarende lavt hhv. høyt EPA/DHA-nivå i fôret.
Cellestudier på hjerte og lever viste trend til positiv effekt av høy innblanding av EPA/DHA i fôret, men det ble ikke påvist forskjeller i fettdeponering i lever. Videre ble det til tross for stor forskjell i EPA/DHA-nivå i fôrene ikke observert forskjeller i dødelighet hos regnbueørreten i Finnmark. En årsak kan være at dødeligheten var meget lav (<4%) selv på vinteren med sjøtemperaturer ned mot 3°C. En mulig forklaring på manglende klare negative effekter av lave EPA/DHA nivåer kan ha sammenheng med at vitale indre organer (spesielt hjertet) hos regnbueørreten i dette forsøket viste økt evne til å akkumulere EPA/DHA fra fôret nettopp ved lave andeler av disse fettsyrene i fôret. Således at 30% innblanding av marine oljer i dette prosjektet faktisk dekket behovet for disse vitale fettsyrene mht å opprettholde funksjonaliteten av hjertet og hindre økt dødelighet. Dette påpeker mulig viktige forskjeller mellom laks og regnbueørret i hvordan høye nivå av rapsolje i fôr påvirker fettdeponering i lever, og antyder at regnbueørret er mer tolerant for høy innblanding av vegetabilske fôroljer/lave nivåer av EPA/DHA i fôr, hvilket kan være avgjørende kunnskap i oppdrettssammenheng. Samtidig viser dette behovet for oppfølgende (dose-respons)studier som kan dokumentere hvor eventuelt nedre grense mht. disse vitale fettsyrene i fôret går.
Til tross for at det ikke ble påvist forskjeller i dødelighet, ble det påvist en signifikant bedre tilvekst for regnbueørret gitt forsøksfôr med økt innhold av EPA/DHA. I tillegg hadde forsøksgruppa en klar trend til bedre fôrfaktor enn kontrollgruppa. Dette antyder at selv om et høyt nivå av marine oljer ikke reduserte dødeligheten så kan det ha hatt en mulig helsegevinst som indirekte har gitt positivt utslag i form av økt tilvekst og fôrutnyttelse.