Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem. En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-448-7) 80, p. Nofima rapportserie (54/2016)

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald

Denne rapporten tar for seg en rekke potensielle endringer av dagens kvotesystem og gjør en konsekvensvurdering av disse langs dimensjonene effektivitet, fleksibilitet og legitimitet. Både de potensielle endringene og kriteriene er i stor grad definert av oppdragsgiver. Vurderingene dreier seg om fremtidige konsekvenser, noe som betyr at de vil være forbundet med betydelig usikkerhet. I første rekke vil de faktiske resultatene påvirkes av en rekke samfunns- og markedsendringer. Det vil etter all sannsynlighet også være konsekvenser som ikke kan forutsies og konsekvenser forfatterne ikke har evnet å se. Vurderingene av effektivitet og fleksibilitet er primært gjort med utgangspunkt i generell fiskeriøkonomisk teori, men med betydelige innslag av skjønn. Legitimitetsvurderingene er gjort med utgangspunkt i diskusjonen av temaet fra en annen utredning bestilt av utvalget, Holm og Henriksen (2016), og med større innslag av skjønnsmessige vurderinger. Elementer som er behandlet omfatter ulike forenklinger av kvotesystemet, tidsavgrensning, avkortning, alternativer for utveksling av kvoter mellom fartøy og alternativer for innkreving av ressursrente. I tillegg er det satt sammen og vurdert tre helhetlige modeller for kvotesystemer med basis i disse elementene.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker