Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Smitteveier og smittekilder for Listeria i produksjonskjeden for sløyd og røkt laks

For å få tilgang til hele artikkelen, kan du kontakte Nofimas bibliotekar.
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima 2013 (ISBN 978-82-8296-083-0) 21, p. Nofima rapportserie (20/2013)

Heir, Even; Langsrud, Solveig

Målet i denne arbeidspakken har vært å identifisere smitteveier og smittekilder for Listeria i anlegg som produserer sløyd og/eller røkt laks. Det er gjennomført systematisk prøvetaking i fire anlegg som prosesserer laks/ørret for å kartlegge forekomst og smittekilder for L. monocytogenes i produksjonsprosessen fra råvare til ferdig produkt (sløyd/røkt laks). Det ble tatt prøver fra miljø, utstyr og fisk. Prøvetaking ble foretatt etter renhold av anlegget og under produksjon. Totalt ble 823 prøver analysert for påvisning av L. monocytogenes og andre Listeria-arter. Påviste L. monocytogenes er blitt typet, og dette har gitt informasjon om smittekilder og smitteveier for L. monocytogenes i anleggene. Det ble påvist L. monocytogenes i 183 prøver, med høyest forekomst av L. monocytogenes i miljøprøver (sluk, gulv) etterfulgt av utstyrsprøver (transportbånd, vakuumutstyr). Det ble ikke påvist L. monocytogenes fra rund laks/ørret før prosessering. Resultatene viser at renholdsrutinene som praktiseres ikke eliminerer Listeria. Typingen av L. monocytogenes indikerte at hvert anlegg innehar persistente stammer, såkalte «husstammer», og at fisken blir smittet ved prosessering i anleggene. Smitte kan forekomme i hele prosessen fra råvare til ferdig produkt. Det ble påvist produksjonsrutiner og faktorer som det bør fokuseres på for å oppnå økt Listeria-kontroll i laksenæringen. Problemstillingen er sammensatt og krever målrettet innsats i hele produksjonskjeden. Resultatene fra rapporten vil danne grunnlag for vurdering og uttesting av tiltak samt for utarbeiding av en veileder for håndtering og forebygging av Listeria-problemer i laksenæringen.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker