Foto: Frank Gregersen / Nofima
Foto: Frank Gregersen / Nofima

QuantEscape

Kvantifisering av genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander

 Avl og genetikk  

Dette prosjektet kombinerer ekspertise fra fire sentrale norske forskningsinstitusjoner for å besvare forskningsutfordringene omkring genetiske interaksjoner mellom oppdretts- og villaks.

Tidspunkt:1. januar 2012 – 31. desember 2015
Finansiering: Norges forskningsråd
Samarbeid:Norsk institutt for naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet (HI) og CIGENE

Forskningen vi utfører omfatter populasjonsgenetikk, økologi, genomikk og kvantitativ genetikk på laks, og representerer verdensledende genetisk forskning om villaks, oppdrettslaks og interaksjonene mellom dem.

Kunnskapsplattformen anvender nye molekylærgenetiske verktøy og er i ferd med å utvikle nye statistiske metoder til å kvantifisere genetiske endringer hos ville laksebestander som er påvirket av rømt oppdrettslaks. Denne kunnskapen kombinerer vi med data på andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden, og økologisk kunnskap om elvemiljø og laksebestander for å forstå hvordan egenskaper ved miljø og villaksbestand, slik som vannføring, tetthet og kroppsstørrelse, modifiserer oppdrettslaksens evne til å påvirke villaksen genetisk.

I kontrollerte eksperimenter med familier av villaks, oppdrettslaks og ulike krysninger mellom dem, måler vi hvordan oppdrettslaks forandrer seg som følge av naturlig seleksjon. Detaljert kunnskap om oppdrettsstammenes genom vil bli utnyttet til å studere signaturer av den kunstige seleksjonen i oppdrettsstammene, og eventuell motvirkende seleksjon i de samme markørene blant deres avkom i naturen.

Genomstudier vil også bli utnyttet for å identifisere kraftfulle markørsett for framtidige studier av genetiske interaksjoner mellom oppdretts- og villaks.

Den samlede genetiske kunnskapen som kunnskapsplattformen genererer, vil bli brukt til å modellere framtiden til villaksstammer som er utsatt for rømt oppdrettslaks og formulere retningslinjer for bærekraftig forvaltning av villaks og oppdrettslaks. Disse retningslinjene, og forskningsresultatene de bygger på, vil bli aktivt kommunisert til forvaltningen, oppdrettsindustrien, villaksnæringen og samfunnet.

Les mer om:

Relatert innhold