I samarbeid med Hofseth Aqua gjennomfører Cargill et stort prosjekt der målet er å sikre at ørreten får et fôr som gir økt robusthet og bedrer fiskens helse og velferd. Nå har de fått seks millioner i støtte fra Forskningsrådet, og får med Nofima på laget.

Sist oppdatert

Publisert

Skrevet av: Christina Haraas i Cargill, i samarbeid med Reidun Lilleholt Kraugerud i Nofima.

Fisken fôres med dietter som inneholder ulik mengde av omega-3-fettsyrene EPA og DHA.

Tidligere forskning på laks har vist at høyere nivå av marine omega-3-fettsyrer kan være gunstig når laksen er syk eller stresset. I hvilken grad dette også gjelder ørreten, er ikke like kjent. Dette er i neste omgang stoffer som menneskekroppen trenger. De kan redusere risiko for hjerte- og karsykdommer og bidra til god utvikling av hjerne- og synsfunksjoner.

Forsker på omega-3-mekanismene

Nofima vil få tilgang til prøvematerialer fra felt i et enestående omfang, og de vil kjøre egne forsøk på ørret og laks i kar på forskningsstasjonen på Sunndalsøra.

Forskere i Nofima har nylig funnet at regnbueørret har større kapasitet til å lagre EPA og DHA i kroppen enn laks.

− Dette indikerer at laksen og ørreten kan ha ulike krav og kapasitet til å omdanne og utnytte kilder til marine omega-3-fettsyrer. Vi er veldig interessert i å undersøke hva som er mekanismene bak disse forskjellene. Da kan vi forstå bedre behovene for marine omega-3-fettsyrer i ørret og utvikle strategier for å utnytte ressursene best mulig, sier Marta Bou Mira, forsker i Nofima.

Tett samarbeid

Hofseth og Cargill har allerede et godt etablert samarbeid for å teste ut ulike ernæringsstrategier i fullskala som skal gjøre ørreten mer robust.

– Det vi skal gjøre nå er et spinn-off-prosjekt der vi går dypere inn i kunnskapen. Vi ønsker å forstå virkningsmekanismene bedre. Hva som skjer i cellene og genene til fisken når vi øker andelen EPA og DHA, sier Terje Utne som er ansvarlig for feltforsøk i Cargill Aqua Nutrition.

Ettersom kun fem prosent av norsk havbruk er ørretoppdrett, gjøres hovedtyngden av forskningen på laks. Prosjektet er derfor banebrytende, og det er også unikt fordi det foregår ute i felt der to ulike dietter testes parallelt i mange merder.

Ørret og laks

Hofseth Aqua stiller til rådighet ikke mindre enn 16 merder på tre lokaliteter i Storfjorden der det produseres ørret i stor stil.

Ålesund-selskapet har en veldig positiv holdning til å forske mens produksjonen er i gang, selv om det er arbeidskrevende. De ansatte ser nytten av hvor viktig det er å forbedre fiskevelferden.

Støtten fra Forskningsrådet muliggjør også å gjennomføre et lab-forsøk for å undersøke forskjellene mellom laks og ørret som får ulike mengder EPA og DHA.

– Dette er heller ikke gjort før. Det skal bli interessant å sammenligne resultatene fra to ulike arter, sier Utne.

Han legger vekt på at EPA og DHA er en kostbar og begrenset ressurs, men samtidig veldig viktig for både fisken og oss mennesker. Bedre kunnskap gir oss mulighet til å nyttiggjøre EPA og DHA på en bedre og mer bærekraftig måte. 

Prosjektet sluttføres tidlig i 2023, og i fjerde kvartal 2024 skal resultatene være ferdig rapportert.

Kontaktperson