Næringsklynger er en viktig arena for innovasjon og verdiskaping. Nofima forsker fram kunnskap som er nyttig for matnæringenes utvikling, noe som krever både innsikt og gode relasjoner til bedriftene som skal ta kunnskapen i bruk.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark Lidunn Mosaker Boge  

Sirkulær verdikjede for emballasje

Klyngen Circular Packaging Cluster har over 40 medlemmer som representerer hele emballasjens verdikjede. Visjonen er ambisiøs: Å skape verdens mest effektive sirkulære verdikjede for emballasje.

Målet er å redusere andelen av fossil plast, øke materialgjennvinningsgraden og skape velfungerende markeder for resirkulerbare og resirkulerte emballasjematerialer.

– Dette passer meget godt inn i Nofimas strategi om å bidra til bærekraftig emballering av mat. Vi har allerede flere forsknings- og innovasjonsprosjekter sammen med næringsaktører og andre FoU-miljøer som forsker frem gode, innovative og bærekraftige emballeringsløsninger forteller forskningssjef Helga Næs i Nofima. Hun sitter i klyngens styringsgruppe.

Større verdier fra hvitfisk

Cod Cluster består av 50 medlemsbedrifter i hvitfisknæringen fra hele verdikjeden, med geografiske tyngdepunkt i Lofoten, Vesterålen og Øst-Finnmark.

Med den nye tildelingen får klyngen finansiering til et femårig utviklingsarbeid for å øke verdiskapingen og skape flere helårige arbeidsplasser i hvitfisknæringen.

Satsing på kvalitet og økt bruk av restråstoff er viktig for at klyngen skal nå sine mål. Dette er tema som sammenfaller med Nofimas forskningsstrategier.

– De temaene som Cod Cluster skal arbeide med har vært og vil være sentrale forsknings- og utviklingsområder for Nofima. Cod Cluster blir en nasjonal klynge innen hvitfisk som favner over både den fangstbaserte tradisjonelle næringen og den nye oppdrettsnæringen, og representerer en veldig spennende videreutvikling av de mer regionalt baserte klyngene Arena Torsk og Arena Fish 365 – som Nofima har hatt et godt samarbeid med. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet også i Cod Cluster, sier divisjonsdirektør for Sjømat i Nofima, Magnar Pedersen.

Cod Cluster er en sammenslåing og utvidelse av de tidligere klyngene Arena Torsk og Arena Fish 365.

Nytt nettverk for torskeoppdrettere

«Nasjonalt nettverk for torskeoppdrett» er navnet på det nye nettverket for torskeoppdrettere, FoU-aktører, fôrselskap og industriaktører. Fra Nofima er Øyvind Hansen med som leder av styringsgruppen.

Nettverket er en sammenslåing av Nofimas eget torskenettverk og Bedriftsnettverket for torskeoppdrettere. Sammeslåingen skjer etter at Cod Seafresh som søker fikk midler fra Innovasjon Norge i to år med mulighet for forlenges ett år. Prosjektleder for det nye nettverket er Keven Vottestad.

Nofimas deltakelse i næringsklynger

Nofima er aktiv partner i en rekke næringsklynger. Arenaklyngene finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. For 2021 er det budsjettert med 217 millioner kroner til klyngeprogrammet, der det inngår totalt 39 klynger.

Instituttet er også partner i en rekke andre næringsklynger.

Kontaktpersoner