Forskningsprosjektet RASHealth handler om utvikling av framtidens oppdrettsteknologi, men det handler også om å utvikle en ny generasjon forskere og industriledere.

Sist oppdatert

Publisert

Anne-May Johansen  

Les på engelsk

Seks studenter fra fire ulike land er engasjert i ett og samme forskningsprosjekt.

La oss bli litt bedre kjent med Sarah fra Frankrike, Danilo fra Italia, Wanhe Qi fra Kina og Maia, Rolf og Eivind fra Norge.

Ulik nasjonalitet, ulik bakgrunn, ulike utdanningsinstitusjoner og i gang med ulike akademiske grader. Men med én felles interesse: Resirkulerende akvakultursystemer (RAS), en produksjonsteknologi som vil spille en nøkkelrolle i utvikling av norsk og internasjonalt fiskeoppdrett.

Mye ny kunnskap

Landbaserte gjennomstrømmingsanlegg for lakseoppdrett erstattes av RAS. Disse komplekse systemene har lavt vannforbruk, ingen rømming og et kontrollert produksjonsmiljø som er optimalt for produksjon av laks.

RASHealth-prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og ledes av Nofima-forsker Vasco Mota. Målene i prosjektet er å

  • forbedre vannbehandlingsmetoder ved bruk av ozon (O3) og pereddiksyre (PAA).
  • øke biosikkerheten ved å ta i bruk desinfeksjonsstrategier som omfatter sykdomsvektorer og reservoarer av patogener.
  • dokumentere PAAs effekt på laksens helse, velferd og vekst, og å evaluere to metoder for å tilføre dette desinfeksjonsmiddelet til vannet.
  • utvikle og teste en ny kvantifiseringsmetode for biofilmaktivitet i daglig drift.

– Mye ny kunnskap må erverves før målene er oppnådd. Og her spiller de seks studentene i prosjektet en nøkkelrolle. På samme måte er det å få delta i internasjonale forskningsprosjekter av stor verdi i studentenes utdanning, sier prosjektleder Vasco Mota.

Sender stafettpinnen videre

– At vi har kunnet engasjere et så stort antall studenter i prosjektet, er et direkte resultat av samarbeid mellom Nofima og så vel norske som internasjonale universiteter. Forskerne og professorene i prosjektet føler et generelt ansvar for å «sende stafettpinnen videre» til neste generasjon forskere og næringslivsledere», forklarer Mota.

Nofima-forsker Vasco Mota leder RASHealth-prosjektet. Foto: Lars Åke Andersen © Nofima

Personlig synes han det er flott å se at det har vært et betydelig løft i studentenes vitenskapelige kompetanse og generelle forståelse av havbruk i løpet av arbeidet med avhandlingene deres og RASHealth-prosjektet.

– RAS er svært komplekse produksjonssystemer, og en av de viktigste flaskehalsene for at de skal bli tatt i bruk i større grad, er mangelen på kvalifisert personell. Derfor vil det å forberede studentene på ikke bare en rent akademisk løpebane, men også på å bli sentrale aktører innen fremtidens teknologi, bidra til å styrke implementeringen av disse bærekraftige produksjonssystemene», sier Mota.

Hva tenker så de seks studentene om deltakelsen i prosjektet? Hvorfor deltar de i RASHealth? Hva er titlene på og hovedmålet med avhandlingene deres? Hva er hovedoppgavene deres i prosjektet? Hvilke ferdigheter og hvilken kompetanse forventer de å tilegne seg i løpet av arbeidet med avhandlingen? Og til slutt: Hva tenker de at det mest interessante resultatet fra arbeidet deres vil bli for samfunnet og havbruksnæringen?

Rolf Klokkerengen

Rolf Klokkerengen. Foto: Privat

Norge, masterstudent, NTNU (Trondheim)
Veileledere: Trond Peter Flaten og Alexandros Asimakopoulos, NTNU

Jeg deltar i RASHealth fordi jeg har en viss bakgrunn i biologi, kombinert med en spesialisering i analytisk kjemi og miljøkjemi. RASHealth-prosjektet virket derfor som en god mulighet til å bruke den fagkunnskapen jeg har, samtidig som jeg får nye utfordringer.

Tittelen på avhandlingen vil bli noe i retning av: «Evaluation of oxidative stress biomarkers in Atlantic salmon exposed to PAA water disinfection» (Evaluering av biomarkører for oksidativt stress i atlanterhavslaks som har vært eksponert for vanndesinfeksjon med PAA). Hovedmålet er å analysere biomarkører for oksidativt stress hos laks i RAS som er utsatt for vannbehandling med PAA. Hovedoppgaven min i prosjektet er å etablere en metode for å hente ut og analysere biomarkører fra laksevev.

I løpet av arbeidet med avhandlingen regner jeg med at jeg vil tilegne meg ferdigheter som kan anvendes i praktisk forskning, samt erfaring både med selvstendig arbeid og det å jobbe i team. Jeg tror prosjektet vil kunne gi meg verdifull innsikt i forskerlivet og et innblikk i en del av arbeidslivet jeg selv kanskje kommer til å være en del av i fremtiden.

Arbeidet mitt vil kunne bidra til samfunnet og havbruksnæringen gjennom å gjøre det mulig å forbedre RAS-systemene både fra et produksjons- og miljøperspektiv. Forhåpentligvis vil arbeidet mitt på sikt føre til bedre fiskevelferd i oppdrettsnæringen, noe som igjen kan lede til bedre, raskere og tryggere matproduksjon.

Danilo Carletto

Danilo Carletto. Foto: Privat

Italia, masterstudent, Universitetet i Messina
Veiledere: Carlo Lazado, Nofima og Caterina Faggio, Universitetet i Messina

Jeg deltar i et RASHealth-prosjektet fordi jeg er biologistudent med passende bakgrunn. Min kontaktveileder, professor Caterina Faggio, fant denne gode muligheten og sendte meg hit for å få kunnskap og erfaring om fiskehelse og RAS.

Tittelen på avhandlingen min e «Mucosal and circulating oxidative stress markers in Atlantic salmon parr» (Markører for slim og sirkulerende oksidativt stress hos lakseparr). Målet med mitt arbeid er å undersøke om rutinemessig desinfisering med PAA i RAS kan utløse oksidativt stress, og toleransen for dette hos lakseparr. Jeg kombinerer molekylære, biokjemiske og histologiske teknikker for å studere laksens respons.

Jeg forventer å tilegne meg kunnskap om grunnleggende teknikker innen molekylærbiologi for studier av genuttrykk. I tillegg vil jeg lære å behandle histologiske prøver og vurdere vevets patologiske tilstand, samt få opplæring i å utføre ELISA-analyser til å kvantifisere antioksidanter og frie radikaler i fiskens blodplasma. Praktiske erfaringer fra fiskeforsøk er også nyttig.

Mitt arbeid vil genere fysiologiske data som kan belyse konsekvensene bruk av PAA i RAS-basert produksjon av lakseparr har for helse og fiskevelferd. Denne informasjonen vil kunne bidra til å fremme bruken av denne typen oppdrettssystem i lakseoppdrett. Videre vil kunnskapen fra disse studiene kunne oppmuntre til bruk av PAA som desinfeksjonsmiddel som erstatning for andre kjemiske forbindelser som er skadelige for miljøet.

Eivind B. Sundfør

Eivind B. Sundfør. Foto: Privat

Norge, masterstudent, NTNU (Trondheim).
Veileder: Alexandros Asimakopoulos, NTNU

Jeg deltar i RASHealth fordi jeg har en bakgrunn innen biologi og analytisk kjemi. Jeg er også interessert i akvakultur og marint liv. Derfor tenkte jeg at dette kunne være et interessant prosjekt å jobbe med.

Tittelen på avhandlingen min er «Determination of oxidative stress biomarker in liver and dorsal fin from Atlantic salmon parr» (Identifisering av biomarkører for oksidativt stress i lever og ryggfinne hos lakseparr). Hovedmålet er å belyse hvordan bruken av PAA påvirker lakseparr i RAS-systemer.
Hovedoppgaven miner å utvikle en ny metode for å måle oksidativt stress i leveren og ryggfinnen og måle den totale konsentrasjonen av oksidativt stress.
Siden dette er et stort prosjekt med mange involverte, tror jeg det er en god mulighet til å lære av folk med mye erfaring. Jeg håper også at jeg vil kunne utvikle flere laboratorieteknikker, og arbeidet med avhandlingen vil gi meg erfaring med å utvikle nye metoder for å identifisere biomarkører for oksidativt stress i fiskevev. Dette er et felt det ikke har vært forsket mye på, så det synes jeg er veldig spennende.
Jeg håper prosjektet vil føre til bedre helse og fiskevelferd i havbruksnæringen, og at forskningen kan bidra til å forbedre forholdene i landbasert lakseoppdrett. Dette kan også ha viktige miljøeffekter som at man blir i stand til å redusere lakserømming og mengden kjemikalier som går ut i havet.

Sarah Perche

Sarah Perche. Foto: Privat

Frankrike, masterstudent, Danmarks Tekniske universitet (DTU Aqua).
Veiledere: Peter V. Skov og Lars-Flemming Pedersen, DTU Aqua

Jeg deltok i RASHealth-prosjektet som en del av et næringsprosjekt på mitt masterkurs. (september til desember 2020) Hovedmålene var å gjennomføre et praktikantopphold i Biomars teknologisenter i Hirtshals i Danmark, og å bruke laboratorietesting til å beregne biofilterytelsen for en av RAS-enhetene der.

Hovedoppgaven min i forbindelse med RASHealth-prosjektet var å etablere en eksperimentprotokoll og sette opp et metabolsk kammer for beregning av oksygenforbruket til biofiltermediet for hvert trinn av nitrifikasjonsprosessen. Denne protokollen og dette oppsettet vil bli brukt i Wanhe Qis avhandling.

Gjennom deltakelsen i RASHealth opparbeidet jeg meg kompetanse på arbeid med et metabolsk kammer, måling av oksygenforbruk og faktorer som kan påvirke dette. Jeg fikk også styrket ferdighetene i eksperimentarbeid og økt kunnskap om vannkvalitet i RAS, særlig knyttet til nitrifikasjon.
Det mest interessante resultatet fra arbeidet mitt var at det hadde en direkte innvirkning på havbruksnæringen, i det at jeg kunne gi Biomar konkrete råd knyttet til ytelsen fra biofiltermediet.

Wanhe Qi

Kina, Ph.D-student, Danmarks Tekniske Universitet, DTU Aqua.
Veiledere: Lars-Flemming Pedersen og Peter V. Skov, DTU

Doktorgradsprosjektet mitt, «Bacterial activity in biofilm from RAS» (Bakteriell aktivitet i biofilm fra RAS), er en del av RASHealth-prosjektet, og stipendiatsstillingen min støttes også av prosjektet.

Tittelen på doktorgradsavhandlingen min kommer trolig til å bli noe i retning av «Water disinfection and biofilm activity in RAS» (Vanndesinfeksjon og biofilmaktivitet i RAS), og hovedmålene med avhandlingen vil være å: (1) utvikle analyser for kvantifisering av autotrofisk og heterotrofisk aktivitet i biofilter-biofilm i RAS, (2) bruke og optimalisere en ny analyse for kvantifisering av biofilmaktivitet i RAS, og (3) evaluere desinfeksjonsstrategier knyttet til biofilterytelse og biofilmaktivitet.

Hovedoppgavene mine i RASHealth er å utvikle enkle, raske og praktiske analyser som kan brukes til å kvantifisere bakteriell aktivitet i biofilm på RAS-biofiltermedier, og å evaluere desinfeksjonseffekten fra PAA og O3 og hvilken effekt de har på biofilterytelsen (biofilmaktivitet) basert på de utviklede analysene.

Jeg forventer å tilegne meg visse forskerferdigheter som å skrive fagtekster og anvende avansert statistikk, samt praktiske ferdigheter som ulike laboratorieteknikker og RAS-prosessforståelse. Dette vil gi meg kompetanse som vil være verdifull for en stilling som havbruksingeniør i RAS-industrien eller som RAS-forsker etter endt utdanning.

Jeg tror analysen som kan brukes til å kvantifisere bakteriell aktivitet i biofilm, er det mest interessante resultatet av mitt arbeid. Biofilm består av ansamlinger av bakteriebelegg på faste overflater, og spiller en sentral rolle i RAS. Aktivitetsmålinger for biofilm kan også brukes som responsparameter for evaluering av effektiviteten til kjemiske desinfeksjonsmidler. Begge typer anvendt bruk er av interesse for RAS-næringen, ettersom det er akutt behov for enkle og raske praktiske metoder for å måle bakterieaktiviteten på overflater i RAS. Resultatene fra arbeidet mitt vil kunne støtte den pågående forskningen og utviklingen av biofilterdesign og RAS-drift.

Maia Langøy Eggen

Maia Langøy Eggen. Foto: Privat

Norge, masterstudent, Universitetet i Tromsø (UiT).
Veiledere: Vasco Mota og Carlo Lazado, Nofima og Stefano Peruzzi, UiT- Norges Arktiske universitet

Jeg var på utkikk etter et masterprosjekt og syntes RAShealth-prosjektet virket kjempeinteressant – det hadde alt jeg var på utkikk etter i et masterarbeid.

Tittelen på og hovedmålet med avhandlingen min er «Determination of PAA exposure concentration and administration methods without effect on Atlantic salmon parr health, welfare, or growth in RAS (Identifisering av eksponeringskonsentrasjoner av PAA og metoder for anvendelse av dette som ikke påvirker helse, velferd eller vekst hos lakseparr i RAS».

Hovedoppgavene mine i prosjektet er å finne ut hvordan ulike konsentrasjons- og administreringsmetoder påvirker fiskevelferd, vekst, helse, vannkvalitet og bakterievekst i RAS.

I løpet av prosjektet vil jeg tilegne meg bred kunnskap om ulike emner som eksempelvis RAS, PAA, vannkvalitet, prøvetaking, skinn og gjelle-histologi, bedømmelse av fiskevelferd og DNA-skader og statistikk.

Det mest interessante resultatet fra arbeidet mitt med prosjektet er ny kunnskap om hvilke konsentrasjons- og administreringsmetoder for PAA som kan påvirke fiskehelse og -vekst, samt vannkvalitet.

Kontaktperson

Forskningsområder

Havbrukssystemer