Relatert innhold

  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Edgar har 106 andre publikasjoner i Cristin:

Henriksen, Edgar; 2017: Fryst fisk og fryst politikk

Henriksen, Edgar; 2017: Hvorfor bor vi her? Fiskerihistorisk bakteppe

Henriksen, Edgar; 2017: Fiskeripolitikk i Norden - likheter og ulikheter

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2016: Fra trål til kyst?

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2016: Sandbergs dilemma - Stortingsbehandlingen av Sjømatindustrimeldingen vil avgjøre om et dårlig fungerende pliktsystem kan avvikles

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent; 2016: Fisken og folket

Henriksen, Edgar; 2016: Pliktbelagte industrianlegg -hva betyr pliktbortfall for lokal sysselsetting og bosetting?

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; 2016: For mye av en god ting? Evaluering av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) trådt i kraft 1.1.2015

Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; 2016: Evaluering av landingsforskriften - Sluttrapport

Henriksen, Edgar; Iversen, Audun; 2016: Skal distriktspolitikk eller næringspolitikk styre utviklingen i hvitfisknæringen?

Holm, Petter; Henriksen, Edgar; 2016: Om legitimitetsspørsmål i ressurs- og kvotepolitikken. En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: For mye av en god ting? Evaluering av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) trådt i kraft 1.1.2015

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; 2016: Ordning til besvær

Henriksen, Edgar; 2016: "Jentan på fileten"

Holm, Petter; Henriksen, Edgar; 2016: Om legitimitetsspørsmål i ressurs- og kvotepolitikken

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; 2016: Fisken og havet del 3

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2016: Local level stakeholder initiative: North Norwegian municipalities' reaction to changes in fisheries management

Dreyer, Bent; Holm, Petter; Henriksen, Edgar; 2015: Økt lønnsomhet i torskesektoren - Sluttrapport Arbeidspakke 1 - Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger

Vidarsson, Jonas; Tordarson, Gunnar; Henriksen, Edgar; Iversen, Audun; Djurhuus, Durita; Berthelsen, Tønnes; Manuel, Heather; Brown, Tom; Decker, David; 2015: Coastal fisheries in the North Atlantic

Henriksen, Edgar; 2015: Forprosjekt: fiskerikriminalitet

Henriksen, Edgar; 2015: Fungerer førstehåndsmarkedet for hvitfisk godt nok?

Henriksen, Edgar; Joensen, Sjurdur; 2015: Hvorfor dårlig kvalitet

Holm, Petter; Henriksen, Edgar; 2015: Arbeidspakke 1 - Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger. Oppsummering av funn og presentasjon av artikkel der Grønland, Norge og Island sammenlignes

Dreyer, Bent; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2015: Fiskerikriminalitet. Tanker om årsaker, omfang og forebygging

Henriksen, Edgar; 2015: Hvem skal eie fiskekvotene?

Henriksen, Edgar; Opstad, Dag Eivind; 2015: Nye virkemidler for å sikre ressurskontroll og økonomisk redelighet. Rapport fra forprosjekt

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2015: Fra besværlige plikter til besværlig avvikling?

Henriksen, Edgar; 2015: Fiskets gang i 2013-15

Henriksen, Edgar; 2015: Forebygging av fiskerikriminalitet

Henriksen, Edgar; 2015: Hvorfor dårlig kvalitet?

Henriksen, Edgar; 2015: Rammevilkår i sjømatnæringen

Karlsen, Kine Mari; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Heide, Morten; Henriksen, Edgar; 2014: Kvalitet på fisk - hvorfor er det viktig?

Karlsen, Kine Mari; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Heide, Morten; Henriksen, Edgar; 2014: Kvalitet på fisk - hvorfor er det viktig?

Akse, Leif; Henriksen, Edgar; 2014: Anlegg for innfrysing på land av råstoff fra kystflåten - forstudie. En teknisk/økonomisk gjennomgang

Henriksen, Edgar; 2014: Bioøkonomiske betraktninger ved høsteing over et utvidet antall trofiske nivå i det marine næringsnettet

Henriksen, Edgar; 2014: Den «bipolare næringsmodellen» – kan den overleve?

Henriksen, Edgar; 2014: Hvorfor så sterke reaksjoner?

Henriksen, Edgar; 2014: Mot en ny samfunnskontrakt? Med finnmarksvri

Henriksen, Edgar; 2014: Norwegian coastal fisheries. An overview over the coastal fishing fleet less than 21 meters

Henriksen, Edgar; 2014: Pris, marked, kvalitet, mottak og litt til

Henriksen, Edgar; 2014: Social contracts placed upon the North-Norwegian fillet processing industry with trawlers challenged by globalization

Henriksen, Edgar; Sogn-Grundvåg, Geir; 2014: How can variable quality in landings from the Norwegian coastal fleet be explained?

Henriksen, Edgar; Vidarsson, Jonas; 2014: Norge og Island. Likheter og ulikheter

Holm, Petter; Henriksen, Edgar; 2014: Mot en ny samfunnskontrakt. Rammevilkår, verdivalg og målkonflikter i sjømatsektoren

Henriksen, Edgar; Bendiksen, Bjørn Inge; 2013: Fortsatt liv laga for landindustrien?

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Henriksen, Edgar; 2013: Factors affecting energy usage in the Norwegian Fisheries – High resolution case studies

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Henriksen, Edgar; 2013: Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier

Egeness, Finn-Arne; Henriksen, Edgar; 2013: Filetindustrien må ha kvalitet og forutsigbarhet

Heide, Morten; Henriksen, Edgar; 2013: Variabel kvalitet i verdikjeden. Hvordan påvirker kvalitet lønnsomhet?

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Heide, Morten; Isaksen, John Roald; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; 2013: Kvalitet og verdiskaping. Hvorfor får vi ikke den kvaliteten vi ønsker?

Henriksen, Edgar; 2013: Filetindustri i en oljesmurt økonomi

Henriksen, Edgar; 2013: Lønnsom foredling av hvitfisk i Norge – hva skal til? Oppsummering av foredragsserie holdt for LO, supplert med relevant litteratur

Henriksen, Edgar; 2013: Mer av det som ikke virker? Et kritisk blikk på fiskeindustrien som distrikts- og sysselsettingspolitisk virkemiddel

Henriksen, Edgar; 2013: Smått er godt - kvalitet kontra kvantitet!

Henriksen, Edgar; 2013: Smått er godt - kvalitet kontra kvantitet!

Henriksen, Edgar; Holm, Petter; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter; 2013: Et oljesmurt Nord-Norge

Henriksen, Edgar; Holm, Petter; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter; 2013: Plikter til besvær

Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Henriksen, Edgar; 2013: Fiskefartøy under 11 m. Manne eller barkebrød?

Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Henriksen, Edgar; 2013: Lønnsomhet i fartøygruppen under 11 meter lengde

Holm, Petter; Henriksen, Edgar; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter; 2013: Fiskerettigheter og samfunnsansvar

Henriksen, Edgar; 2013: Fiskeri og oljenæring

Henriksen, Edgar; 2013: Fiskeri-Finnmark i en oljeøkonomi

Henriksen, Edgar; 2013: Kvoteordninger i 2012 og 2013

Henriksen, Edgar; 2013: Råvarestrømmen ved innenlands og utenlands produksjon

Henriksen, Edgar; 2013: Smått e’ godt

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Henriksen, Edgar; 2012: Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten

Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar; Holm, Petter; 2012: Ad rapport om norsk filetindustri

Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar; Holm, Petter; 2012: Like mye forventningskrise som industrikrise

Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar; Holm, Petter; 2012: Løsrevne sitater. Svar til Steinar Eliassen om leveringsplikten

Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar; Holm, Petter; 2012: Om leveringsplikten til trålerne

Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar; Holm, Petter; 2012: Svar til Steinar Eliassen om leveringsplikten

Henriksen, Edgar; Finstad, Bjørn-Petter; Holm, Petter; 2012: Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger

Henriksen, Edgar; Holm, Petter; Finstad, Bjørn-Petter; 2012: Aker i nordavind

Holm, Petter; Henriksen, Edgar; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter; 2012: Leveringsplikt og samfunnsansvar

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Henriksen, Edgar; 2012: Factors effecting energy use in the Norwegian fishing fleet

Henriksen, Edgar; 2012: Effektivitet på bekostning av kvalitet

Henriksen, Edgar; 2012: Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk?

Henriksen, Edgar; 2012: Filetindustri i konkurranse om innsatsfaktorer

Henriksen, Edgar; 2012: Gir bedre råstoffkvalitet økt verdiskaping

Henriksen, Edgar; 2012: Innspill til fremtidsrettet fiskeripolitikk

Henriksen, Edgar; 2012: Reguleringer og råstoffkvalitet

Henriksen, Edgar; 2012: Riktig pris?

Henriksen, Edgar; 2012: Variabel kvalitet på kystflåtens landinger - hva så?

Henriksen, Edgar; 2012: Variabel kvalitet på kystflåtens landinger – hva så?

Rindahl, Lasse; Henriksen, Edgar; Larsen, Roger B.; 2011: Internasjonal teineteknologi sett opp mot norske forhold

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge; 2011: Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010

Bjørklund, Oddrun; Henriksen, Edgar; 2011: Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter

Henriksen, Edgar; 2011: Høstfiske og restkvoter i kystflåten. Fiske etter torsk og sei

Henriksen, Edgar; 2011: Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS ”Saga K”, T-20-T og ”Åsta B”T-3-T, driftsåret 2010

Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; 2011: Fangstregulering og råstoffkvalitet i kystflåten. Ferskt råstoff til fiskeindustrien i Nord-Norge

Henriksen, Edgar; 2011: Hvorfor velge fiskerinæringen?

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; 2010: Målrettet fangst av vill fisk

Henriksen, Edgar; 2010: Fangsteffektivitet og fangstøkonomi for en speedsjark utstyrt med autoline i norsk fiske – "Saga K" Driftsåret 2009

Henriksen, Edgar; Larsen, Roger B.; Margeirsson, Svein; Pol, Mike; Rindahl, Lasse; Thomsen, Bjarti; Vidarsson, Jonas; 2010: Hooked on Longline; Proceedings from a workshop on longlining in Reykjavik October 19th and 20th 2010

Henriksen, Edgar; Sogn-Grundvåg, Geir; 2010: Linefisk fra kystflåten: Høyt etterspurt i markedet, men kan vi levere?

Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; 2009: Linefiske: En sammenligning av Island og Norge

Henriksen, Edgar; 2009: Det egner seg! Økonomiske effekter av selektivt lineagn

Henriksen, Edgar; 2009: Kystens hus. Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet

Henriksen, Edgar; Bendiksen, Bjørn Inge; 2008: Rammebetingelser for lønnsomhet i norsk fiskeforedling – Empiriske funn og kunnskapshull

Henriksen, Edgar; 2008: Forskning og utvikling i fiskeflåten. Oppsummering av fiskerikonferanse i Svolvær 6. og 7. desember 2007

Henriksen, Edgar; Olsen, Bjørn Eirik; 2008: Kystens hus. Konsept og organisering av oppstart