Fra 12 til 20 uker – revolusjon for levendelagring av torsk?

Myndighetene har økt mellomlagringsperioden for levendefanget torsk fra 12 til 20 uker. Det er høyst velkomment i markedssammenheng, men fortsatt gjenstår det å løse utfordringer når det kommer til ressurskontroll, sortering, fôring, fiskevelferd og kvalitet.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sjurdur Joensen
Sjurdur Joensen

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 62 237
sjurdur.joensen@nofima.no

– Vi trenger mer kunnskap, slår forsker Sjurdur Joensen fast.

Han leder Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur i regi av Nofima og inviterer nå til samling om fangstbasert akvakultur (FBA) i Tromsø 25.-26. november. Den årlige FoU-samlingen om Levende sjømat, blir denne gangen på Linken i Forskningsparken i Breivika.

Unikt krabbeforskningsmiljø

– Vi står ved et veiskille. Hvordan skal vi ta levendelagringsaspektet videre? Skal vi utvikle og utvide mellomlagringen eller gå for FBA-lokaliteter? Det er uansett utrolig viktig å ikke gå for hurtig frem slik at det kommer tilbakeslag i form av sykdom og dårlig velferd. Samarbeid mellom forskning og industri har vist at levende fangst, vått mottak, levende levering, levende mellomlagring eller FBA gir betydelige kvalitetshevinger og dermed økt verdiskapning, sier Sjurdur Joensen.

Dette gjelder ikke bare torsk, men også andre sjømatarter som hyse, sei og skalldyr. De sistnevnte har også sin åpenbare aktualitet når det kommer til det å skape mest mulig verdi av den ressursen spesielt kongekrabbe og snøkrabbe utgjør.

– I Nofima har vi verdens fremste tverrfaglige miljø for forskning på krabbe. Vi følger både kongekrabben og snøkrabben gjennom alle ledd i verdikjeden fra fangstfeltet til verdensmarkedet, og har et unikt nettverk med samarbeidspartnere, sier seniorforsker Sten Siikavuopio, som skal snakke mer om temaet 26. november.

Åpenbart interesse

På samlingen deltar både forskere, forvaltningen, industrien og andre interesserte fra næringen. Aktuelt på samlingen i år vil være blant annet:

• Hold av levende torsk om bord
• Levendelagring av snøkrabbe, kongekrabbe og sjøkreps
• Erfaringen med utvidet mellomlagring av torsk i 20 uker.
• Levendelevering av hyse og mulighetene for å bruke sei.

Foredragsholdere er fra forskningsmiljøene, flåte, landindustrien, Arena Torsk, Norges sjømatråd, Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Norges Råfisklag.
– Det er allerede godt med påmeldte. Det er åpenbart interesse for mulighetene som ligger i skånsom fangst og kvalitetshevingen kort- eller langtidslagring av levende sjømat åpner for, sier Sjurdur Joensen.

Må ikke gå for fort fram

20-ukersregelen, som ble lansert av fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik under Sjømatdagene på Hell i Trøndelag i januar, har fått en egen bolk i programmet (se lenke nederst i artikkelen) og er også tema for paneldebatt på samlingens dag to. Sjurdur Joensen ser fram til det han tror blir en både interessant og nyttig debatt.
Ved å holde fisken levende og opprettholde kvaliteten gjennom vedlikeholdsfôring, blir landindustrien i stand til å holde produksjonen i gang gjennom en betydelig lengre periode av året, samtidig som det internasjonale markedet får dekket sitt behov for den norske delikatessen skrei.

– Vi ser at næringen gjerne vil utvide mellomlagringen enda mer. Da er det viktig å holde fokus på et en fortsatt kan levere topp kvalitet og at dyrevelferden er ivaretatt på en god måte, sier Joensen.

Forskningens rolle

Tålmodighet er et stikkord.

– Vi må få evaluere overgangen fra 12 til 20 uker på en skikkelig måte. Vi må bygge opp kunnskap og lære oss å gjøre tingene godt og riktig, og dokumentere om det er fornuftig å gjøre det før vi eventuelt går videre. Vi har tatt prøver av fisken i noen av 20-ukersanleggene, og det er ikke alle fiskene som spiser like godt. Det går ut over både fiskens velferd og kvaliteten på produktet når den selges, påpeker Nofima-forskeren.

– Noen i næringen kommer kanskje ikke til å like at vi sier dette, men det er forskningens rolle i denne typen utvikling å peke på, og ta hensyn til alle aspekter ved en utvikling, sier han.

Levende mellomlagring eller FBA mener han må til for å ha en årssyklus som mater markedet med en forutsigbar mengde torsk.

– Men vi må også sørge for at utviklingen skjer i et tempo som ivaretar viktige hensyn, sier Sjurdur Joensen.

Historisk kvalitetsheving

Verdiskapningen i levendelagring av torsk ligger ikke bare i selve konseptet med å flytte fisk fra toppsesongen til lavsesong med bedre betalingsvilje. En vel så stor verdiskapning ligger i læringen og omleggingen av det tradisjonelle fiskeriet vi nå ser en start på. At trålere legger om til å fangste levende og ha vått mottak. At hyse og sei leveres levende på fiskebruket. Og flere arter er aktuelle for levende levering.
– Dette vi gi større kvalitetshevingen enn noen andre fremskritt i moderne norsk fiskerihistorie.

 Produksjonsbiologi    Sjømatindustri  

Relatert innhold

  • Nyheter