Øyvind Fylling-Jensen (til høyre) signerte avtalen sammen med Erik Solheim, leder av FNs miljøprogram og Jan-Gunnar Winther, leder av Senter for hav og Arktis. I bakgrunnen fiskeriminister Harald Tom Nesvik. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Etablerer partnerskap med FNs miljøprogram

Mandag signerte Nofima-direktør Øyvind Fylling-Jensen på vegne av Senter for hav og Arktis, en avtale med FNs miljøprogram (UNEP). Partene vil blant annet samarbeide om problemstillinger knyttet til marin forurensning, spesielt den store mengden plast som havner i havet.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jan-Gunnar Winther
Jan-Gunnar Winther

Direktør- senter for hav og Arktis
Tlf.: +47 907 84 874
jan-gunnar.winther@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Fylling-Jensen

–­ Det er helt avgjørende at vi beskytter den langsiktige helsen til arktiske og internasjonale farvann, og vi i FNs miljøprogram ser frem til å samarbeide med Senter for hav og Arktis. Vi må høyne den globale ambisjonen om å bygge en bærekraftig blå økonomi, og redusere de negative virkningene plast og annen forurensning har på havet, sier leder for FNs miljøprogram, Erik Solheim.

Signert av Nofima

Avtalen ble signert av Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i matforskningsinstituttet Nofima, som Senter for hav og Arktis tilhører administrativt.

Partnerskapet ble inngått mandag 29. oktober under den internasjonale havkonferansen Our Ocean, som i år ble arrangert på Bali.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik innledet signeringsseremonien på vegne av den norske regjeringen.

–­ Jeg er glad for at Senter for hav og Arktis skal samarbeide med FNs miljøprogram. Havnæringene er utrolig viktige for Norge, og vi har en ledende rolle internasjonalt. Senteret har en viktig oppgave når vi skal legge til rette for en bærekraftig blå økonomi, sier Nesvik.

Strategisk rammeverk

Avtalen er et «Memorandum of Understanding» (MoU), og er et strategisk rammeverk for å oppnå felles mål og utveksle informasjon. Gjennom partnerskapet skal senteret og FNs miljøprogram utvikle kunnskapsbaserte framtidsstudier om havøkonomien, forankret i de internasjonale bærekraftsmålene.

–­ Det blir inspirerende å samarbeide med FNs miljøprogram for å sette havet på den internasjonale dagsordenen, sier direktør ved Senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winther.

–­ Sammen skal vi formidle hvordan det er mulig å balansere vern og bruk, spesielt i nordområdene. Vår oppgave blir å gi FNs globale bærekraftsmål et konkret innhold i samfunn langs den norske kysten, utdyper Winther.

Om Senter for hav og Arktis
  • Senter for hav og Arktisk ble åpnet i 2018, og er oppnevnt av regjeringen for å sammenstille, analysere og formidle kunnskap om den blå økonomien i nord.
  • Senteret skal tilrettelegge for tettere samarbeid mellom ulike kompetansemiljø, og fungerer som kontaktpunkt for norske fagmiljø inn mot Solbergs høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi.
  • Senteret er en virksomhet under Nærings- og fiskeridepartementet og er administrativt lagt til Nofima. De andre partnerne i senteret utenom Nofima er UiT Norges arktiske universitet, Innovasjon Norge, Norsk polarinstitutt, Akvaplan Niva og Havforskningsinstituttet.
Om FNs miljøprogram
  • FNs miljøprogram, opprettet i 1972, er FNs ledende organ på miljø.
  • Organisasjonen overvåker miljøet og utarbeider retningslinjer for internasjonalt samarbeid innen natur- og miljøvernspørsmål. Den tjener også som rådgivende og koordinerende organ på området.
  • FNs miljøprogram har spilt en viktig rolle i utarbeidelsen av flere internasjonale miljøkonvensjoner, blant annet klimakonvensjonen, biomangfoldskonvensjonen og kvikksølvkonvensjonen.

Relatert innhold