Foto: Gunnar Davidsson, Troms fylkeskommune

Bygger nytt anlegg for resirkulering i oppdrett

Havbruksstasjonen i Kårvika utenfor Tromsø har fått en bevilgning på 13,5 millioner kroner til etablering av forskningsanlegg for oppdrett av fisk i resirkulerte akvakultursystemer (RAS). Anlegget har en totalkostnad på om lag 45 millioner og skal være fullført i 2020.

Kontaktperson
Portrettbilde av Arne Mikal Arnesen
Arne Mikal Arnesen

Spesialrådgiver
Tlf.: +47 995 30 304
arne-mikal.arnesen@nofima.no

Det er forskningsinstituttet Nofima som eier og driver Havbruksstasjonen i Tromsø sammen med UiT Norges arktiske universitet.

Resirkuleringsteknologien, som først og fremst brukes på landbasert settefiskproduksjon, innebærer at avløpsvannet fra fiskekar ikke sendes ut i avløp, men gjennomgår flere renseprosesser, blant annet i et biologisk filter, før det gjenbrukes i fiskekarene. Dette gjør det mulig å øke vesentlig det antall fisk som kan produseres per liter forbrukt ferskvann.

Samler opp utslipp

Ferskvannsressurser er og forblir en begrenset ressurs i all akvakulturproduksjon, både settefiskanlegg og evt. fremtidig landbasert oppdrett. Med den nye teknologien blir vannet mer optimalt utnyttet til produksjon sammenlignet med bruk av tradisjonelle gjennomstrømmingsanlegg. Vannmiljøet i disse systemene er styrbart slik at en langt på vei kan optimalisere vekstbetingelsene med tanke på vanntemperatur og lysforhold.

Et resirkuleringsanlegg vil samle opp det meste av utslipp fra anleggene i form av fôrspill og avføring fra fisken, uønskede mikroorganismer og eventuell forurensing. Avløpsvann fra produksjonen kan utnyttes videre til kultivering av planter som utnytter næringsinnholdet i avløpsvannet, eller prosesseres og anvendes til andre formål som for eksempel produksjon av biogass eller jordforbedrings­middel.

Teknologisk avanserte anlegg

Denne teknologien krever vesentlig høyere kompetanse enn den tradisjonelle produksjonen i gjennomstrømmingsanlegg. Dette fordi anleggene teknologisk sett er meget avanserte, og fordi produksjonsmiljøet for fisken er vesentlig forskjellig fra tradisjonell produksjon.

Det nye anlegget vil vesentlig forbedre mulighetene til næringen til å utvikle og forske på design og drift av slike anlegg, noe som er utfordrende i komersielle anlegg. Anlegget åpner nye muligheter for etterutdanning av personell fra oppdrettsnæringen og utdanning av kandidater med riktig kompetanse ved universitetet.

Vil levere kompetanse

Anlegget vil også bli tilrettelagt for fomidling av FoU-basert kunnskap og vil levere kompetanse og opplæring for forskere, studenter, læringer i den videregående skole og andre med behov for kurs og utdanningstilbud på feltet. Anlegget vil bli utformet og driftet i tett samarbeid med næringen i regionen slik at optimal og næringsretta bruk av anlegget sikres.

– Det er flere nye settefiskanlegg i fylket og landsdelen som nå tar i bruk resirkuleringsteknologi og flere er under etablering. Det er stort behov for økt innsats innen havbruksforskning i nord, spesielt innen bruk og utvikling av den teknologien som næringen i stadig større grad benytter på landbasert produksjon. Dette må univeristetet og forksningsmiljøene møte med moderne infrastruktur. Derfor går vi så sterkt inn, sier fylkesråd for kultur næring Sigrid Ina Simonsen.

 

 Produksjonsbiologi  

Les mer om:

Relatert innhold