Samles for å berge framtidens fiskebestander

Forskere verden rundt samler nå sin kunnskap og kapasitet for å sette fiskeri- og havbruksnæringen i Europa best mulig i stand til å takle klimaendringer.

Kontaktperson
Portrettbilde av Petter Olsen
Petter Olsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 98 303
petter.olsen@nofima.no

Det store målet er å berge fiskerier og oppdrett i både i hav og fersk vann for framtiden.

21 forskningsinstitusjoner i Europa, Vietnam, Chile og Canada var samlet i Tromsø to dager i mai, for å arbeide med det EU-finansierte forskningsprosjektet ClimeFish. Om fire år, nærmere bestemt i mars 2020, skal prosjektet være ferdig.

ClimeFish ledes av Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, med matforskningsinstituttet Nofima og Havforskningsinstituttet i sentrale roller.

Målet med forskningsarbeidet er å kartlegge hvilke konsekvenser klimaendringene har for fiskeri og havbruk – både i saltvann og ferskvann. Gjennom utvikling av effektive prognoser og nye verktøy skal forskningsprosjektet ClimeFish bidra til at fiskeri- og havbruksnæringen og myndigheter står bedre rustet til å tilpasse seg klimaendringene.

Temperaturøkninger, økt saltinnhold i havet, forsuring, eutrofiering og erosjon samt nye arter som vandrer inn i farvann i Europa, er blant endringene som skal undersøkes. ClimeFish skal studere 25 fisk og skalldyrarter i både saltvann og ferskvann.

Dette er målene for ClimeFish:

  • Bidra til at økningen i sjømatproduksjon kommer i områder, og for arter, der det er potensial for bærekraftig vekst sett i forhold til den forventede utviklingen i klima.
  • Bidra til en føre var-tilnærming til forvaltning av fiskeriene
  • Bidra til robust sysselsetting og bærekraftig utvikling på landsbygda og i kystsamfunnene i Europa

Disse landene er engasjert i ClimeFish:

Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Italia, Spania, Sverige, Storbritannia, Norge, Island, Færøyene, Canada, Chile og Vietnam.

Dette sier sentrale aktører i prosjektet om viktigheten av ClimeFish:

Cassandra DeYoung – FAO, fiskeri- og akvakulturdivisjonen, Italia:

– Dette prosjektet har blitt utviklet for at vi bedre skal forstå hvilke konsekvenser klimaendringer vil ha for fiskeri og havbruk i Europa i nær framtid. Prosjektet vil benytte seg av state-of-the-art datamodellering for å simulere «hva-hvis» scenarioer, og gjennom tett samarbeid med industri, frivillige organisasjoner, beslutningstakere, politikere og andre interessetakere av ClimeFish, forsikre seg om nytteverdien av forskningen.

– Jeg håper vil gjennom prosjektet vil få ytterligere kunnskap for å forstå klimaendringene og at vi gjennom denne forståelsen kan finne gode metoder og verktøy for å berge fiskeribestandene for framtiden.

Michaela Aschan – Prosjektleder for ClimeFish, UiT Norges arktiske universitet:

– Verdens befolkning vokser, og dermed etterspørselen etter mat. Spesielt proteinrik mat. Kapasiteten til å produsere mat fra akvatiske systemer må utvikles videre. Siden Europa er plassert på den nordlige halvkule, og dels i Arktis, er temperaturstigningen ekstra stor her. Denne temperaturstigningen byr på nye utfordringer, men også muligheter når det gjelder fisk- og skalldyrproduksjon. Dette er årsaken til at EU har bevilget 5 millioner Euro hver til to prosjekter som har som mål å bidra til å løse disse problemstillingene og tilhørende samfunnsutfordringer.

– Jeg forventer at ClimeFish skal resultere i:

  • Unike data samlet inn, tilpasset og gjort tilgjengelige.
  • Beslutningsstøtteverktøy som setter aktører og interessenter i stand til å forutse, forberede og tilpasse seg ulike scenarier skapt av kommende klimaendringer.
  • En europeisk frivillig standard (CWA) for hvordan man lager klimaaktiverte forvaltningsplaner knyttet til sjømatproduksjon
  • Informerte og engasjerte interessenter i næring og forvaltning.

 Næringsøkonomi  

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Filer og lenker