Foto av rorbu
Studien som kun fokuserer på bedrifter i Nord-Norge viser at det er flere ulønnsomme bedrifter i Finnmark enn i Nordland og Troms. Foto: Trude Borch/Nofima

Bedre lønnsomhet i fisketurisme

På oppdrag fra Innovasjon Norge har matforskningsinstituttet Nofima gjennomført en analyse som viser at kun halvparten av bedriftene som driver med sjøfisketurisme i Nord-Norge er lønnsomme. Rapporten ble lagt fram for Nærings- og fiskeridepartementet sist onsdag.

Kontaktperson
Portrettbilde av Marianne Svorken

Rapporten viser flere interessante trekk ved fisketurismenæringen i nord. Blant annet at det er fordelaktig å ha en utleiebåt per fire sengeplasser, at bedriftene ikke bør være for store og at de ikke utelukkende bør satse på fisketurisme fordi dette innebærer at de har lave eller ingen inntekter utenom selve sesongen.

– Ut fra vår analyse ser det ut til at de bedriftene med mellom 30-40% av sin omsetning fra fisketurisme har mest lønnsomhet. For de lite lønnsomme bedriftene som har høy andel fisketurisme, så antar vi at dette kan ha sin forklaring i at de har lav kapasitetsutnyttelse fordi de ikke jobber aktivt med å etablere tilbud ut over fisketurismesesongen april- september, sier Nofima-forsker Trude Borch.

I rapporten blir det gitt klare anbefalinger til Innovasjon Norge.

Blant annet står det at det offentlige i stedet for å støtte mange nyetableringer i fisketurismesegmentet bør gi støtte til utvikling i de etablerte bedriftene som ha potensiale ut fra bedriftslønnsomhet. Her må det foretas en vurdering av potensial ut fra lønnsomhet, markedsforhold, kompetanse, logistikk/transport og reisestrømmer.

Eksempler på støtte som bør gis er til investering i flere og/eller bedre båter og til vinterisolering av overnattingsenheter for å tilrettelegge for vinterturisme. Andre momenter som trekkes fram er støtte til nettverk for samarbeid om produktutvikling, markedsarbeid og salg i nye markeder.

I oppsummeringen til rapporten står det også: «Virkemiddelapparatet bør ikke gi støtte til etablering av større anlegg da den største etterspørselen ser ut til å rette seg mot de små og mellomstore anleggene (25-30 senger og 6-8 båter).»

– Fra vår side anbefaler vi at det gis støtte til de aktørene som ønsker å utvide sine tilbud med å satse på andre aktiviteter. Som nevnt bør vinteraktiviteter prioriteres her. For å tiltrekke flere gjester fra familiesegmentet bør man også etterstrebe en større produktdifferensiering i sommersesongen. Her anbefaler vi en prioritering av safariprodukter (eksempelvis fuglesafari), vandring og sykkelturisme, avslutter forsker Trude Borch som har utarbeidet rapporten sammen med forsker Marianne Svorken.

Studien som kun fokuserer på bedrifter i Nord-Norge viser at det er flere ulønnsomme bedrifter i Finnmark enn i Nordland og Troms.

 Næringsøkonomi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker

Lenker: