Foto av klippfisk i Angola
I 2013 eksporterte norske bedrifter 6 139 tonn klippfisk til Angola. Foto: Sagaci Research

Mer klippfisk til Angola?

Kronikk

Angola er det største markedet for norsk klippfisk i Afrika. Markedet kan bli enda større dersom norske bedrifter evner å konkurrere med portugiserne og deres eksport av klippfisk av torsk.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Ingelinn Eskildsen Pleym

Klippfisk av sei står for nesten 90 prosent av den norske klippfiskeksporten til Angola, målt i både mengde og verdi.

Våre analyser av internasjonal handelsstatistikk viser at Angola også er et stort marked for klippfisk av torsk. Angola importerer torsken fra Portugal. Hvis en evner å konkurrere med portugiserne kan Angola bli et større marked for norsk klippfisk av torsk og et enda større klippfiskmarked.

Parallelt kan økt kinesisk eksport av saltet fisk utfordrer posisjonen til norsk klippfisk av sei. Det forteller at det er store muligheter og utfordringer i det angolesiske markedet.

Økonomisk vekst

Angola har hatt en fantastisk økonomisk vekst etter at borgerkrigen ble avsluttet i 2002. Veksten har vært og er petroleumsdrevet. Petroleumsindustrien står for nesten halvparten av bruttonasjonalprodukt og 95 prosent av Angolas eksportinntekter.

Til tross for en skjevfordeling av ressursene og det faktum at mer enn halvparten av befolkningen lever for under USD 2 om dagen, har veksten bidratt til en betydelig økning av sjømatimporten. Angola importerte i 2012 for eksempel 20 000 tonn sjømat, en firedobling sammenlignet med 2007.

Nofima har derfor fått i oppdrag av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) å se nærmere på mulighetene og utfordringene for økt eksport av klippfisk til Angola.

Markedet er valgt fordi markedspenetrering (økt salg av eksisterende produkter i eksisterende markeder) er forbundet med mindre risiko enn andre mulige vekststrategier som produkt- og markedsutvikling.

I forbindelse med prosjektet er det etablerte en styringsgruppe bestående av industrirepresentanter som skal sikre næringsrelevansen og ta strategiske valg underveis. Prosjektet skal gå fram til 1.5 2015.

Norsk eksport

I 2013 eksporterte norske bedrifter 6 139 tonn klippfisk til Angola. Eksporten hadde en verdi på NOK 163 millioner. Angola skiller seg fra andre store klippfiskmarked fordi de kjøper klippfisk av både torsk, sei, lange og brosme. Norske bedrifter eksporterte 5 485 tonn klippfisk av sei til Angola i 2013. Eksporten hadde en verdi på NOK 143 millioner. Eksporten av klippfisk av torsk er mindre. Norske bedrifter eksporterte i fjor 123 tonn klippfisk av torsk til en verdi på NOK 5 millioner til Angola.

Siden 2009 har det vært en stabil økning i eksporten av klippfisk av brosme til Angola. Norske bedrifter eksporterte i fjor 321 tonn klippfisk av brosme til dette markedet. Til sammenligning var eksporten i 2009 kun 43 tonn. Variasjonen i eksporten av klippfisk av lange har vært større. Det ble registrert eksport av klippfisk av lange til Angola i 2006, 2008, 2012 og 2013. I 2013 eksporterte norske bedrifter 69 tonn klippfisk av lange til Angola. Eksporten hadde en verdi på NOK 2,2 millioner.

Konkurranse

Angola er en tidligere portugisisk koloni. Kolonien ble oppløst så sent som i 1975. Det er derfor tette bånd mellom landene.

Portugal er en av Angolas viktigste handelspartnere og handelen med sjømat generelt og klippfisk spesielt er ikke noe unntak. Portugisiske bedrifter eksporterte 1 266 tonn klippfisk av torsk til Angola i 2012. Til sammenligning var eksporten fra Norge kun 308 tonn. Portugal eksporterer i tillegg rundt 250 tonn saltfisk av torsk til Angola i året. Angola er dermed et betydelig større torskemarked enn hva den norske eksportstatistikken viser. Portugal oppnår også høyere priser på torsken enn Norge. Norske bedrifter må derfor tilegne seg kunnskaper om hvordan de kan konkurrere med portugiserne i Angola.

Sesongkonsum

Hvis vi ser på eksporten av klippfisk av sei på månedsnivå, er den relativ jevnt fordelt utover året. Eksporten av klippfisk av torsk er mer sesongbetont. 2/3 av eksportvolumet av klippfisk av torsk fra Portugal eksporteres i perioden fra september – november.

Det antyder at klippfisk av sei konsumeres hele året, men at konsumet av klippfisk av torsk i større grad er sesongbasert.

Viktigere seimarked

Brasil har historisk vært det største markedet for norsk sei. De siste årene har denne eksporten falt, samtidig med at Afrika har blitt et stadig viktigere marked.

I 2013 gikk 38 prosent av den norske eksporten av klippfisk av sei til Afrika. Til sammenligning var andelen i 2008 kun 20 prosent. Republikken Kongo og Den demokratiske republikken Kongo er sammen med Angola de største markedene i Afrika.

Kina

Kina er den største eksportøren av sjømat til Angola. Foreløpig synes konkurransen for norsk klippfisk å være begrenset, først og fremst fordi Kinas eksport domineres av fryste produkter av tilapia. Kina eksporterte i 2012 et begrenset volum med tørkede/saltede produkter av torskefisk. Volumet mer enn doblet seg i 2013.

Norske bedrifter bør derfor følge denne utviklingen tett. Først og fremst fordi erfaringer fra andre land forteller at kineserne er flink til å tilpasse produktene sine til supermarkedskjedene, en salgskanal som er i rask vekst i Angola. Erfaringer fra Brasil viser at kineserne evner å utvikle produkter som kan konkurrere både mot torsk og sei.

Våre analyser viser at den raske økonomiske veksten gir økt etterspørsel etter sjømat. Større markedskunnskap øker sannsynligheten for at norsk klippfiskindustri kan lykkes med en markedspenetreringsstrategi i Angola. En slik kunnskap er nødvendig i et marked i rask vekst og med stadig økende konkurranse.

 Markedsforskning    Næringsøkonomi  

Les mer om:

Relatert innhold