Hva kan vi om mattrygghet?

Nyhetssak
Gjennom sitt doktorgradsarbeid ved Nofima og Norges veterinærhøgskole har Elin Røssvoll undersøkt hvordan norske forbrukere håndterer mat hjemme, og hvilken risiko denne håndteringen innebærer for å gi matbåren sykdom.

Kontaktperson
Portrettbilde av Solveig Langsrud
Solveig Langsrud

Seniorforsker
Tlf.: +47 905 67 218
solveig.langsrud@nofima.no

Nyhetssak

Gjennom sitt doktorgradsarbeid ved Nofima og Norges veterinærhøgskole har Elin Røssvoll undersøkt hvordan norske forbrukere håndterer mat hjemme, og hvilken risiko denne håndteringen innebærer for å gi matbåren sykdom.

Norge har lenge vært skånet for problemer med sykdomsfremkallende bakterier i mat, men i 2006 forårsaket en svært aggressiv form for E. coli O103:H25 et utbrudd. Atten personer ble syke, hvorav de fleste små barn, og ett barn døde. Dette doktorgradsarbeidet ble utviklet i kjølvannet etter nevnte utbrudd. Det var gjort mye forskning på hvordan man kan forbedre mattryggheten ved samtlige trinn i matkjeden fra produksjon på gården til salg i butikk, men det siste leddet i matkjeden, forbrukeren, visste man fortsatt lite om.

Norske forbrukere har ikke vært vant til å måtte forholde seg til sykdomsfremkallende bakterier i mat, og målet med Røssvolls arbeid var å øke kunnskapen om hvordan norske forbrukere håndterer maten hjemme på kjøkkenet, og å undersøke hvilken risiko denne håndteringen gir for å få matbåren sykdom.

Rangering etter smitterisiko
Innsamling av data om norske forbrukeres kunnskap, atferd og holdninger til mattrygghet ble utført ved hjelp av spørreundersøkelser. Et spørreskjema basert på HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ble utviklet og et system for å gradere risiko ved forbrukerhåndtering av mat ble tilpasset og brukt i analysen av spørreundersøkelsen. Dette gjorde det mulig å rangere de forskjellige måtene forbrukere håndterer mat på ut fra hvilken risiko de gir for sykdom. Røssvoll undersøkte også forbrukeres håndtering av mat hjemme på kjøkkenet og hvilke temperatursvingninger mat blir eksponert for hjemme. I tillegg ble det gjennomført laboratorieforsøk hvor vekst og overlevelse av sykdomsfremkallende bakterier ble studert ved å etterligne vanlige metoder for håndtering av mat på kjøkkenet.

Det var en stor variasjon blant norske forbrukere når det gjaldt kunnskap, atferd og holdninger til mattrygghet, og hvordan forbrukere håndterte maten var ikke nødvendigvis basert på fornuft og kunnskap.

Arbeidet viser at forbrukere trenger å få oppdatert sin kunnskap om trygg og hygienisk håndtering av mat tilpasset de matvarene og -vanene vi har i dag. Informasjon og råd om mattrygghet og hygiene til forbrukere generelt bør oppdateres med en risikobasert tilnærming og her er det et spesielt behov for videre tverrfaglig samarbeid mellom natur- og samfunnsvitenskap.

Etter disputasen fortsetter Elin Røssvoll i Nofima, som post. doc i prosjektet Food Scares: Consumer Perception, Risk Communication and Crisis Management. Den overordnede hensikten med produktet er å utvikle retningslinjer for best mulig risikokommunikasjon i en krise.

Fakta om disputasen
Cand. med vet. Elin Røssvoll disputerer 16. desember 2013 for graden Ph.D. ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen «Food handling practices and food safety knowledge among Norwegian consumers».

Arbeidet ble utført ved Nofima, avdeling for trygg og holdbar mat på Ås, i samarbeid med Norges veterinærhøgskole.

Veiledere er Dr. Solveig Langsrud, Nofima, Dr. Øydis Ueland, Nofima og professor Per Einar Granum, Norges veterinærhøgskole

Elin Røssvoll kommer opprinnelig fra Mo i Rana. Hun ble uteksaminert veterinær fra Norges veterinærhøgskole i juni 2008. Siden september 2008 har hun vært stipendiat ved Nofima, divisjon mat, avdeling for trygg og holdbar mat på Ås.

 Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold