Analyseres fra «a» til «å»

I løpet av tre år skal forskere fra tre forskjellige nasjoner analysere en rekke målbare forhold rundt en fiskefangst. Det måles på alt fra drivstofforbruk, økonomi og til virkninger i lokalsamfunnet. Også fiskens og de ansattes velferd er med i regnskapet.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Petter Olsen
Petter Olsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 98 303
petter.olsen@nofima.no

Det forteller forsker Kathryn Donnelly ved matforskningsinstituttet Nofima.

Nofima er inne med tre forskere, seniorforsker Petter Olsen (prosjektkoordinator) og forskerne Kine Mari Karlsen og Kathryn Donnelly i et treårig EU-prosjekt.

– Vi skal utvikle et verktøy der den enkelte bedrift eller rederi skal kunne utføre en forenklet livssyklusanalyse (bærekraftsanalyse) for sine produkter, der forholdene knyttet til miljø, økonomi og sosiale forhold er inkludert. Det er snakk om bærekraft i utvidet forstand. I det som kalles «WhiteFish-prosjektet» tar vi for oss fisket etter torsk og hyse i nordøst -Atlanteren, sier Donnelly.

Til sammen er det 15 forskere som deltar i denne EU-forskningen. Utenom Norge deltar forskere fra Island, Nederland og Sverige.

Kathryn Donnelly sier at man i prosjektets første fase konsentrerer seg om lett tilgjengelige data, som for eksempel drivstofforbruk. Drivstofforbruket er viktig med hensyn til økonomi, men også med hensyn til bærekraft og miljø. Da tas det utgangspunkt i ett og ett sjøvær. Dette er data som kan variere fra år til år avhengig av tilgjengeligheten av fisk, hvor dypt og tett fisken står i havet osv.

– I neste omgang systematiserer vi en hel rekke data for å få fram et bredest mulig bilde av virksomhetens bærekraftregnskap. Vi anvender en såkalt LCA-metode, det vil si en livssyklusanalyse. Den kan ta utgangspunkt i det tidspunktet da kjølen ble strukket og fartøyet ble bygget og hele veien via fangst, landing, produksjon av fisken til virksomhetens ringvirkninger i bedrift og lokalsamfunn, transport av fisken med båt, trailer og fly fram til sluttkunden, sier Kathryn Donnelly.

– Er det slik at det verktøyet dere utvikler er egnet til å styrke sjømatbedriftenes gode navn og rykte og dermed bidra til økt omsetning og pris i markedet?

– Verktøyet kan brukes bredt. Det vil kunne avdekke for bedriften internt hvor man kan forbedre seg både med hensyn til miljø, trivsel og økonomi. Dokumentasjon av en bedret bærekraftprofil er selvsagt også et godt utgangspunkt for å oppnå fortrinn i markedsføringen, sier Kathryn Donnelly.

Seniorforsker Petter Olsen sier at verktøyet som utvikles i 2014 vil være gratis og fritt tilgjengelig for alle i næringen som ønsker å dokumentere miljøpåvirkning og bærekraftighet.

– Blant deltakere i prosjektet er frysetråleren «Hermes» der drivstoffbruk og utslipp har blitt kartlagt, og Norges Råfisklag som er ansvarlig for at verktøyet blir kjent og brukes også utover prosjektets grenser, sier han.

 Næringsøkonomi  

Relatert innhold