Rømt oppdrettslaks kan bli mer sporbar

Synlig merking av oppdrettslaks vil gjøre det enklere å skille rømt oppdrettslaks fra villaks. Det kan redusere problemet med rømt oppdrettslaks.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Forskning ved Nofima indikerer at fjerning av oppdrettslaksens fettfinne kan være den enkleste og minst kostnadskrevende metoden.

Et prosjekt i regi av matforskningsinstituttet Nofima har undersøkt forskjellige metoder for ytre merking av oppdrettslaks, noe som er nødvendig for sikker identifisering av rømt oppdrettslaks. I prosjektet ble helt- eller delvis fjerning av fettfinne, frysemerking og injisering av fargede pastaer i huden vurdert.

En glad laks uten fettfinne

Merkingen gjøres på bedøvd fisk når den er 20 – 50 gram. Ingen ting tyder på at fisken har noe negativ reaksjon på klippingen.

– Det er grunn til å tro at dette ikke er forskjellig fra merking av husdyr, noe som har vært vanlig i lengre tid, sier seniorforsker Atle Mortensen.

Ingen av merkemetodene medførte endringer i vekst eller overlevelse sammenliknet med umerket kontrollfisk, og alle merkene var godt synlige fire måneder etter merking.

Det viste seg imidlertid at frysemerkene var helt borte, og pastamerkene vanskelig å lese ti måneder etter merking. Det er vanlig at skadet eller fjernet vev regenereres – altså vokser ut igjen.

– Ved delvis fjerning av fettfinne så man delvis regenerering hos halvparten av de merkede fiskene, men ved fullstendig fjerning av fettfinnen var regenerering ikke noe problem og merkingen var meget tydelig så lenge forsøket varte, forteller Mortensen.

Dyrevelferdsloven overholdes

Det settes årlig ut mer enn 200 millioner laksesmolt i Norge. Det er en formidabel oppgave å merke alle disse, og merkingen må gjøres i samsvar med gjeldende forskrifter og dyrevelferdsloven.

All laks som settes ut fra klekkerier i Canada og USA er fettfinneklippet. Fettfinneklippingen kan gjøres både manuelt og maskinelt.

Mattilsynet anbefaler at eventuell merking bør skje samtidig med vaksinering for å unngå unødig belastning – både for fisk og mennesker.

– Det er i dag mulig med automatisk fettfinneklipping, men dette kan ikke kombineres med vaksinering. Det er derfor mest aktuelt å utstyre vaksineringsmaskiner med utstyr for automatisk merking. Selv om det er stor usikkerhet rundt kostnader, tyder alt på at finneklipping er den billigste og mest effektive merkemetoden, sier seniorforskeren.

Hva sier markedene?

Markedsmessig kan fettfinneklipping være et potensielt problem om fisken selges hel, men fokus på dette varierer fra marked til marked er konklusjonen fra en spørreundersøkelse blant Sjømatrådets fiskeriutsendinger.

– En samlet vurdering viser derfor at merkeholdbarhet/-lesbarhet, effekt på vekst og overlevelse, tekniske aspekter ved merking og eventuelle markedsreaksjoner tilsier at fullstendig fettfinnefjerning er den eneste av de testede metodene som kan anbefales, konkluderer seniorforsker Atle Mortensen.

 Fiskehelse  

Relatert innhold