Villfanget torsk – fremtidens settefisk i torskeoppdrett

I tidligere forsøk med vill torsk i fangenskap har vi hatt problemer med å få fisken til å spise tørrfôr, forteller forskere i Nofima. Nå har Nofima, sammen med Havforskningsinstituttet og SINTEF Fiskeri og Havbruk, vist at ca. 40 % av den ville torsken kommer i gang med spising etter fire uker. Effektiv sortering gjør denne torsken til en attraktiv settefisk.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn-Steinar Sæther
Bjørn-Steinar Sæther

Seniorrådgiver bistilling
Tlf.: +47 77 62 92 28
bjorn.s.sather@uit.no

Prosjektet er en del av Fiskeri- og havbruksnæringens (FHF) hovedsatsing innen fangstbasert akvakultur. Det overordnede målet i dette prosjektet var å bidra til økt lønnsomhet for mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget torsk.

Ja takk til lodde, men…

Torsken ble delt i grupper, der en fikk lodde og de andre pellets. Etter en innledende periode på tre uker uten fôr, startet tilvenningen til fôring i merd. Interessen for å spise var relativt stabil fra første uke i gruppen som fikk pellets, mens andelen spisere økte videre de tre neste ukene i gruppen som fikk lodde. Gruppen med torsk som fikk lodde hadde dermed et betydelig bedre tilslag, flere som spiste og bedre vekst enn de som ble tilbudt formulert fôr (pellets). Torsken som fikk pellets viste imidlertid stor interesse ved at flere tok fôret i munnen, men spyttet det ut igjen, ofte gjentatte ganger.

Torsk som gikk inn i forsøket var i generelt godt hold, og dødeligheten var kun 1,7 % fra mottak til avsluttet forsøk. Selv i gruppen som ble tilbudt naturlige byttedyr (lodde), ville rundt 20 % ikke spise. Så mye som 60 % ville ikke spise pellets. Det er imidlertid så stor forskjell i fôrkostnadene mellom lodde og pellets at det er bedre økonomi ved oppfôring av vill torsk dersom man kan sortere ut de individene som vil spise pellets, og fôrer videre på disse.

– Vi sto altså igjen med 40 % som ville ha pellets, og som vokste i samsvar med forventningen til vekst hos oppdrettstorsk. De gjenværende 60 % vil produseres som høykvalitets fersk torsk, forteller seniorforsker og prosjektleder Bjørn-Steinar Sæther i Nofima.

Sats på ”spisere” av pellets

Det er nå viktig å utvikle teknikker og metoder som kan skille de som spiser fra resten på en effektiv måte. En slik teknologi vil gjøre det enklere for næringen å konsentrere seg om oppfôring av torsk som spiser og vokser. Det synes som at torsken finner lukt og/eller smak av pellets attraktiv, men at det kanskje er pelletens struktur som får den til å forkaste den som mat.

– Siden andelen som begynner å spise pellet endrer seg lite etter innledende uke, mens andelen som spiser lodde øker betydelig over tid, synes bare den mest motiverte fisken å være villig til ta til seg pellet, forteller Sæther.

Rapport nr. 14/2012 ”Fangstbasert akvakultur: Mellomlagring, oppfôring og foredeling av villfanget fisk” beskriver prosjektet mer utdypende og detaljert.

 Fangstbasert akvakultur    Sjømatindustri  

Relatert innhold