Vakuum skader ikke laksen

– Vi har ikke kunnet påvise skader på laks som følge av at den utsettes for lavt trykk ved vakuumpumping. Det sier Nofimaforskere som har undersøkt effekt av vakuum på laks.

Kontaktperson
Portrettbilde av Åsa Maria O. Espmark
Åsa Maria O. Espmark

Seniorforsker
Tlf.: +47 991 60 039
asa.espmark@nofima.no

Fakta

Det er vanlig å bruke en vakuum-/trykkpumpe når fisk flyttes fra for eksempel merd eller brønnbåt til slakteri. Pumpene består av et rør med en tank midt på. Tanken veksler mellom undertrykk (vakuum) og overtrykk, for vekselvis å suge fisken fra merden og så trykke den videre fra tanken og over til eksempelvis brønnbåt.

Blod i pumpevannet

Under vakuumpumping av laks i industrien blir det fra tid til annen observert blod i pumpevannet. Blodet stammer som oftest fra gjellene eller fra andre sår på laksen. Nofima har, sammen med Havforskningsinstituttet, forsket på om dette kunne skyldes vakuumet i pumpeprosessen. For å undersøke om vakuum alene kunne være en mulig forklaring på blod i pumpevann, ble det i februar 2010 gjennomført en studie på bedøvd og ubedøvd laks.

Ingen skader påvist

– I forsøkene så vi ingen tegn til blod i bedøvelseskaret etter vakuumbehandlingen. Det ble heller ikke observert skader på organer, muskel eller på innsiden av buken.

– Vi tror at blod som av og til blir påvist i pumpevann kommer fra skader som laksen får ved at de støter bort i hverandre. Det kan også komme fra slag inne i pumpeenheten, forteller forsker og leder for prosjektet Åsa Espmark.

Espmark forteller videre at måling av fysiologisk stress viste lite stresset laks. Laks som var utsatt for middels og høy vakuumbelastning slapp imidlertid mer luft (rapet) enn laks som var utsatt for lavt vakuum. Kontrollfisken slapp ikke luft. Det er likevel verd å merke seg at all vakuumpumpet laks slipper noe luft – også ved lavt trykk. Laksen i forsøket med middels og høy belastning svømte også mer enn de andre, noe som ga økt pustefrekvens. Grad av luftslipp og den tid laksen brukte på svømming økte med vakuumbelastningen, men pustefrekvensen var høy hos all vakuumpumpet laks.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Vedlagte rapport inneholder utfyllende forklaringer på utførte målinger og tester.

I forsøket ble laksen utsatt for forskjellig oppholdstid i vakuum og trykk. Forsøket ble gjort på både bedøvd og ubedøvd laks.

– Under vakuum kontrollerte vi for blod i vann ved hjelp av visuell inspeksjon gjennom sylinder. Vi tok også prøver før og etter ved bruk av blodstrips (Multistix).

– Det ble ikke påvist blod i vann verken visuelt eller ved hjelp av blodstrips for noen av de vakuumpumpede laksene eller i kontrollgruppen. Blod eller skader på indre organer ble heller ikke påvist under disseksjon, er konklusjonen fra forskerne.

All bedøvd laks våknet etter 1 – 4 minutter og startet å svømme i oppfølgingskaret. Det ble heller ikke observert tegn til avvik fra normal atferd i forhold til kontrollgruppene. Ingen dødelighet ble observert i de seks påfølgende ukene.

– Vi konkluderer med at vakuum i seg selv trolig ikke kan forklare blod og skader observert under pumping, men at noen skader er mulig etter pumping av større mengder laks i industriell skala, sier Espmark.

Nofima fulgte opp studiet fra bedøvd laks med forsøk på frittsvømmende ubedøvd laks. Forskerne ville studere eventuelle atferdsendringer som følge av vakuum, og undersøke fysiologi når laksen er under stress.- Vi registrerte ingen store forskjeller mellom de enkelte gruppene hva angår fysiologi eler morfologi, sier Esmpark. Derimot var det vesentlige forskjeller på svømmeaktiviteten og luftgulping mellom gruppene.

 Produksjonsbiologi  

Relatert innhold