Osteprodusenter får Listeriaråd

Saltlaker, bakgrunnsflora, desinfeksjon og tørke kan være med på å ta knekken på Listeria, men bakterien er svært overlevelsesdyktig.

Små, lokale osteprodusenter står for en stor del av mangfoldet i Oste-Norge. Nå har de fått mer kunnskap om hvilke forhold som kan redusere risikoen for Listeria i bløte oster. Prosjektet har vært ledet av matforskningsinstituttet Nofima.

Prioriter miljø- og utstyrsprøver fremfor produktprøver
Analyser av prøver fra produksjonslokaler og produkter viser at forekomsten av Listeria er lav hos småskala osteprodusenter. Samtidig må det mer enn prøvetaking til for å bekrefte disse funnene og redusere risikoen ytterligere.

– I kampen mot Listeria er det mer effektivt å overvåke produksjonsmiljøet enn å gjøre produktkontroller. Hyppige analyser av prøver fra lokaler og miljø er nødvendig, samtidig er dette dyrt og tidkrevende, sier forsker på Bjørn Schirmer i Nofima.

Det er viktig å velge de riktige stedene for prøvetaking. Utstyr som er i kontakt med mykosten og nisjer som er ekstra utsatt, som sluk og fuktige sprekker bør prioriteres. I neste steg er det viktig å velge den metoden som gir størst mulighet for å finne Listeria.

Vanskelig å bli kvitt Listeria
Forholdene i modningsrom, med høy luftfuktighet og lav temperatur, gjør at Listeria kan overleve i nesten ubegrenset tid. Det er derfor veldig viktig å unngå at Listeria i det hele tatt kommer inn i lokalene. Dette gjøres mest effektivt gjennom soneinndeling. Videre er det viktig å holde lokalene så tørre som mulig.

Desinfeksjon og tørke er to viktige stressfaktorer i matproduksjon, men Listeria er i stand til å overleve dem begge – om enn i redusert forekomst. De kan overleve i flere uker, for så å vokse opp igjen når de får tilgang til næring og det er høy luktfuktighet eller dårlig drenering. Næring kan være for eksempel melkesøl.

–Det er viktig å minimere tilgangen til næring, og å sørge for at vask- og desinfeksjonsrutiner gjennomføres regelmessig. Ta også prøver rett før produksjonsstart, fordi prøver tatt rett etter vask og desinfeksjon ikke nødvendigvis vil vise om det er Listeria til stede, sier Schirmer.

Saltlaken må være mettet
Forskerne har gjort en rekke forsøk der de undersøkte både om saltlaker og mikrobiologiske floraer som finnes i osteproduksjonsmiljøet kan hemme veksten av Listeria. Det viser seg at Listeria kan overleve i saltlaker i mer enn ett halvt år. Ved Listerioseutbruddet i 2007 ble det funnet store mengder Listeria i saltlaken. Forskjellige Listeria-stammer oppfører seg dessuten forskjell i saltlake, og de mest sykdomsfremkallende overlever best.

Det er viktig å sørge for at saltlaken er mettet, og det er viktig med god røring. Listeria kan imidlertid overleve i laken i lang tid derfor er prøvetagning av saltlaken aktuelt.

Du finner mer informasjon i vedlagte sluttrapport. Den er ment som et hjelpemiddel som fokuserer på å forbygge forekomsten av Listeria monocytogenes i småskala osteproduksjon.

Samarbeid mellom Nofima, Veterinærinstituttet, Norsk folkehelseinstitutt, Mattilsynet, Norsk Gardsost, Hanen, Sogn Jord- og hagebrukskole, Fjordane fylkeskommune, Innovasjon Norge, norske småskala osteprodusenter, ASNES og Actilaît

Finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og midler over Jordbruksavtalen (JA).

 Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold