Smitter ILA mellom vill og oppdrettet laks?

Oppdrettsindustrien i Troms har siden 2007 vært rammet av årlige utbrudd med infeksiøs lakseanemi (ILA). Oppdretterne som rammes av sykdommen kan miste store mengder fisk, og i kontrollerte smitteforsøk er nærmere 90 % dødelighet hos laks registrert.

Regelmessigheten av utbrudd kan bety at sykdommen er etablert i de berørte fjordsystemene, og en mulig forklaring er at villfisk spiller en rolle for spredning av smitte.

ILA – laksens influensa

Infeksiøs lakseanemi skyldes et virus (ILA-virus) som er beslektet med influensavirus funnet hos pattedyr og fugl. ILA-viruset er funnet i vill og oppdrettet laks, men forårsaker ikke sykdom i villfisk selv om det høyst sannsynlig er smittefarlig. ILA-viruset i oppdrettet laks gir derimot sykdom og høy dødelighet, og dette skyldes at viruset har fått nye egenskaper som følge av endringer i genene. Selv om viruset er i slekt med influensa gir det kun sykdom i fisk.

Hva som er den naturlige vertsorganismen for ILA-viruset er ikke kjent, men man kan ikke utelukke at viruset finnes naturlig i vill laksefisk som oppholder seg langs norskekysten.

Behov for mer kunnskap

Med bakgrunn i den manglende kunnskapen om gjensidig smitterisiko mellom vill og oppdrettet fisk, har forskerne fra Nofima i Tromsø studert forekomst av det sykdomsfremkallende viruset i laks fisket i Målselv-vassdraget. Målselva er tilknyttet Astafjordbassenget i Sør-Troms, og i dette området har det vært gjentatte ILA-utbrudd i oppdrettslaks over flere år.

Oppdrettsfisken i Sør-Troms ble vaksinert mot ILA i 2010, men dette forhindret ikke utbrudd av sykdommen. Denne undersøkelsen samt tidligere studier viser at alle utbruddene i Sør-Troms i perioden 2007 -2010 er forårsaket av kun èn variant av ILA-viruset, og at denne varianten dermed er etablert i fjordsystemet.

Ingen ILA-virus funnet i vill fisk

I denne studien ble ingen ILA-virus påvist i 28 laks fisket i Målselv-vassdraget sesongen 2010. En av laksene testet svakt positivt for viruset, men en uavhengig analyse konkluderte imidlertid med at ingen av fiskene hadde ILA-viruset. Alle fiskene hadde med stor sannsynlighet oppholdt seg i et område med mange oppdrettsanlegg som har hatt utbrudd av sykdommen.

– Vi kan likevel ikke konkludere med at et sykdomsfremkallende ILA-virus ikke smitter mellom villfisk og oppdrettsfisk eller vice versa; til det er prøvematerialet som er analysert for lite, sier Øyvind Kileng, forsker i dette prosjektet.

– For å kunne trekke sikrere konklusjoner omkring smitterisiko mellom villfisk og oppdrettsfisk, vil undersøkelser av et større prøvemateriale samlet inn over en lengre tidsperiode være hensiktsmessig. Her bør en også inkludere flere vassdrag og andre arter fisk, konkluderer forskeren.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Det vitenskapelige studiet er presentert i Nofimas rapport nr. 28/2011 "ILA-virus i villfisk og oppdrettsfisk i Troms".

 Fiskehelse  

Relatert innhold