Kunnskapshull og myter om laks

Tre nye forskningsrapporter viser til at vi vet for lite om hvordan oppdrettslaks påvirker villaks, og at det ikke kommer tydelig nok frem hva vi vet. Forskerne fra Nofima stiller seg kritisk til den manglende sammenhengen mellom forvaltningens kommunikasjon og det vitenskapelige grunnlaget.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Lill Heidi Johansen

Seniorforsker Solveig van Nes har ledet et arbeid med å vurdere faktagrunnlaget om påvirkning mellom oppdrettslaks og villaks når det gjelder lakselus.

– Selv om lakselus i likhet med mange andre faktorer kan være dødelig for enkelt smolt, mangler det vitenskapelig dokumentasjon på at lakselus alene kan redusere hele bestander av villaks, sier hun. – Ettersom det kommuniseres som en sannhet at en slik reduksjon finner sted, bør det settes inn krefter på å finne ut av om det virkelig stemmer, og å inkludere andre sannsynlige forklaringsmodeller.

I tilsvarende rapport om genetisk påvirkning av oppdrettslaks på villaks, sier forsker Celeste Jacq:

– Ingen publiserte studier har til nå forsøkt å identifisere hvorvidt den naturlige seleksjonen hos norsk villaks er endret som følge av samspill med oppdrettslaks. Vi trenger kunnskap om ulike lokale laksebestander, om deres størrelse, hvor store områder de dekker, og hvor viktig den lokale tilpasningen er, før vi kan konkludere på om rømt oppdrettslaks påvirker nettopp disse faktorene.

Forsker Lill-Heidi Johansen har vært prosjektleder for en tverrfaglig gruppe forskere fra Nofima, Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet som i sin rapport har belyst hva vi vet om smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk.

Deres hovedkonklusjon er at det fins lite eller ingen dokumentasjon på at smitte mellom oppdretts- og villfisk finner sted, selv om det i enkelte tilfeller er sannsynliggjort at slik smitte skjer. Det mangler generelt også kunnskap om naturlig forekomst av patogener i villfisk.

Forskningen er utført på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). NINA (Norsk institutt for naturforskning) har også fått tilbud om og utført evalueringer på lakselus og genetisk påvirkning. De er tilgjengelige på FHF sine hjemmesider.

Lenke til rapportene:

 Avl og genetikk    Fiskehelse  

Relatert innhold