Varmere klima gir nye utfordringer

Hva vil skje i samfunns- og næringsliv dersom havtemperaturen i nord blir høyere, og isen smelter ytterligere? Et forskningsprosjekt skal undersøke hva fremtidige klimaendringer kan bety for mennesker og dyr i Arktis.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Et nytt EU-prosjekt, kalt ACCESS, vil involvere forskere fra 8 land. Prosjektet skal utvikle modeller og evaluere hvilken økonomisk påvirkning et varmere Nordishav (Polhav) vil kunne få. Modellene skal bl.a. vurdere hva en eventuell sommeråpen Nordøstpassasje – det vil si sjøveien mellom Europa og Asia i nord – vil ha å si for bosetting, transport, turisme, fiske, akvakultur, marine pattedyr og utslipp av klimagasser.

Hva vil skje med fiskeri og akvakultur?

Med Barentshavet som referansepunkt skal et av prosjektets hoveddeler som Nofima leder, hovedsakelig studere forhold rundt fiskeri og akvakultur. Her deltar forskere fra norske, svenske, finske og spanske forskningsinstitutter.

– Vi skal bl.a. peke på hvilke økonomiske effekter klimaendringer kan ha for fiskeriene i de arktiske områdene, forteller forsker John R. Isaksen, som leder Nofimas del av prosjektet. For eksempel om klimaendringer vil kunne påvirke utbredelsen av fisk, og dermed fiskeriaktiviteten og bosettingsmønsteret?

– Vi skal også se på hvilke konsekvenser dette vil kunne ha for oppdrettsnæringen i nordområdene, herunder miljømessige effekter, sier forskeren.

I prosjektet inngår også en vurdering av hvordan klimaendringene kan påvirke og eventuelt endre markedene for produkter fra disse næringene, og hva politiske vurderinger og reguleringer vil ha å si. Dersom oljeprisen endres drastisk, som følge av endringer i avgiftspolitikk, så kan det gjøre de mest energikrevende fiskeriene ulønnsomme. Og om forbrukernes oppmerksomhet rundt klimaproblemer øker, kan etterspørselen etter en type fisk dreies til en annen – og mer miljøvennlig art.

John R. Isaksen forteller at det i prosjektet også inngår eksperimentelle økonomiske studier av fiskebåtrederes respons på økosystemendringer (for eksempel reduserte fiskebestander) og hva myndigheters inngripen vil bety. Også tidligere studier rundt miljøspørsmål og forbrukeradferd skal benyttes i disse fremtidsscenarioene.

Mange samarbeider

– Dette er et innfløkt samarbeidsprosjekt, der svaret fra et delprosjekt vil påvirke andre delprosjekt og konklusjonen i sluttrapporten. Vi forventer at resultatet blir en bedre forståelse av konsekvensene ved klimatiske endringer, og hva dette vil kunne føre til av endringer på tilbuds- og etterspørselssiden for Europa generelt, og nordområdene spesielt, sier Isaksen.

ACCESS sorterer under det tverrfaglige forskningsprogrammet «The ocean of tomorrow», og er finansiert av EUs 7. rammeprogram. Prosjektet som har bidrag fra 27 forskjellige forskningsmiljø i Europa, startet opp 1. mars 2011 og er fireårig.

 Næringsøkonomi  

Relatert innhold

  • Prosjekter