Rykende fersk klimastrategi for jordbruket

Strategien gir et 5-10-års perspektiv på forskningsprioriteringene innenfor jordbruksrelatert klimaforskning. Den inkluderer både forskning som bidrar til redusert utslippet av klimagasser og matproduksjon som er tilpasset et endret klima.

Kontaktperson
Portrettbilde av Ragni Ofstad
Ragni Ofstad

Forskningssjef
Tlf.: +47 905 92 981
ragni.ofstad@nofima.no

Målet med utforming av klimastrategien har vært å sammenfatte synspunktene gitt i tidligere rapporter om utfordringer på klimaområdet, og å gi forslag til prioriteringer for nasjonale forskningsfinansiører. I tillegg skal den være et grunnlag for innspill til internasjonale forskningsprogrammer til nytte for norsk landbasert matproduksjon.

Forskningsrådet, Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Jordbruksavtalen (JA) har i fellesskap tatt initiativ til å utforme strategien, som er en oppfølging av rapporten “Bedre Agronomi” fra våren 2010. Dette er en forsknings- og utviklingsstrategi utviklet i et samarbeid mellom industri, næringsaktører, forskningsmiljøer og virkemiddelapparat.

Vekt på primærproduksjonen

Internasjonalt samarbeid om forskningsfinansering er nødvendig for å løse de globale utfordringene vi står ovenfor. Forskningen, og de tema som prioriteres i rapporten, må derfor foregå som et samspill mellom nasjonalt og internasjonalt nivå.

Strategien har hovedvekt på primærleddet, altså husdyrproduksjon og planteproduksjon, fordi det er der utfordringene er størst med tanke på klimatilpasning og utslippsreduksjoner. Gruppen har også hatt industri og organisk avfallsproduksjon i tankene gjennom en verdikjede-/kretsløpstenking.

Gruppen som har utarbeidet rapporten har bestått av:

  • Kristin Danielsen, Forskningsrådet (leder)
  • Per Harald Grue, styreleder FFL/JA
  • Pernille Rød Larsen, utviklingssjef, Gartnerhallen
  • Jorunn Vormeland Dalen, fagsjef, NHO Mat og Bio
  • Hallgeir Herikstad, regiondirektør, Mattilsynet
  • Marit Ellekjær/Ragni Ofstad, avdelingsdirektør, Nofima Mat
  • Odd Magne Harstad, professor, UMB
  • Lillian Øygarden, forskningsleder, Bioforsk
  • Jon Magnar Haugen, prosjektleder, Teknologirådet

Kilde: Statens Landbruksforvaltning

Relatert innhold