Avvikler komité

Siden 1982 har Teknisk komité for vaske- og desinfeksjonsmidler til næringsmiddelindustrien (TKVDN) fungert som frivillig registrerings- og merkeinstans for VD-midler til norsk næringsmiddelindustri. Nå avvikles ordningen.

Produkter har blitt gjennomgått og oppført i TKVDNs produktguide, og komiteen har dessuten drevet informasjonsvirksomhet i form av årlige temadager.

I løpet av de snart 30 årene TKVDN har eksistert, har det skjedd store endringer i det offentlige regelverket. Det påhviler nå leverandørene strenge krav til egenkontroll, HACCP-analyse og dokumentasjon, både gjennom hygienepakken for næringsmiddelproduksjon, miljøforskrifter og kjemikalieregelverk som for eksempel biociddirektivet (98/8/EC). Regelverket vurderes nå som så godt og dekkende at TKVDNs registreringsordning er overflødig. Fra nyttår skal leverandørene følgelig ikke lenger henvise til registrering i TKVDN ved markedsføring av produkter. Merkingen forutsettes faset ut i løpet av 2011.

I praksis innebærer dette følgende:

  • Det blir ingen merkeordning i TKVDNs regi etter 1.1.2011.
  • Leverandørene skal i løpet av 2011 slutte å henvise til TKVDN i markedsføring, brukerinformasjon og etiketter.
  • Den nettbaserte produktguiden blir liggende til 31.3.2011. Interesserte brukere kan fritt ta kopier av innholdet så lenge guiden er aktiv.
  • TKVDNs nettside legges også ned 31.3.2011.
  • TKVDNs styre har besluttet at overskytende midler skal tildeles et forskningsprosjekt med relevans for både næringsmiddelindustri og leverandører av vaske- og desinfeksjonsmidler. Tema og kriterier er fortsatt under utarbeidelse.

 Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold