Minister åpnet resirkuleringssenter

- Her ved Nofimas forskningsanlegg står forskning og bærekraft for framtida i sentrum, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. 23. november åpnet hun et fremtidsrettet og avansert forskningsanlegg på resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Fylling-Jensen

Om resirkuleringssenteret

  • Gjennom senteret ønsker Nofima å bidra til økt kunnskap om fiskeernæring, fysiologi, helse og velferd hos de viktigste oppdrettsartene i resirkuleringsanlegg.
  • På grunn av miljøstyring forbedrer det Nofimas verktøy på andre områder slik som klassisk ernæring.
  • Er eneste forskningsfasilitet for resirkulering i tilnærmet kommersiell størrelse (1750 m2).
  • Unikt i Europa i sitt slag.
  • Velegnet til uttesting av utstyr, metoder og driftsrutiner i samarbeid med industriaktører.
  • Anlegget kan benytte både ferskvann og sjøvann, og har både resirkuleringsanlegg og gjennomstrømningsanlegg.
  • Anlegget har per i dag totalt fire helt separate resirkuleringsanlegg. Hver av disse inneholder side- og senterutløp i kar, partikkelsamlere på karnivå, ozoninnløsning, mikrosiler, moving bed biofiltre hver med tre kamre, motstrøms CO2 lufter, pumpesump og oksygeninnløsning.

– Dette er en stor og viktig dag for akvakulturforskningen i Norge. Det at Nofima nå tar i bruk et avansert og moderne forskningssenter i resirkulering gir næringen nok et verktøy i sitt arbeid med å utvikle bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for fremtidens oppdrett, sier konsernsjef i Nofima, Øyvind Fylling-Jensen.

Berg-Hansen la vekt på hvor viktige slike prosjekter er for Norge: – Vi må stadig gjøre forbedringer og innovasjoner. Vi må jobbe smartere, og det er nettopp det Nofima legger til rette for med et slikt forskningsanlegg, sa hun i åpningstalen.

Miljøstyrt oppdrett

Denne dagen hadde han ventet på, Bendik Fyhn Terjesen, seniorforsker og prosjektleder i Nofima:

– Tiden var mer enn moden for å etablere dette senteret. Resirkulering ser ut til å komme for fullt i næringen de nærmeste årene, og vi mener fisken må stå i sentrum og utviklingen må være kunnskapsbasert, sier Fyhn Terjesen.

Han mener resirkulering kan gi bedre bærekraft i ”miljøstyrt oppdrett”, en term han innførte under åpningen for å understreke at vi må ha full kontroll på vannkvalitet og ernæring. Da kan vi virkelig ta ut det fulle potensialet i fisken, på dens egne premisser.

99 % vannsparing

Fordelene med resirkulering er mange. I Nofimas anlegg gjenvinnes 99 % av vannet. Med det oppnås svært god kontroll av vannmiljøet og fornuftig utnyttelse av vannkilder. Det at anlegget er lukket gir fisken bedre vern mot smitte.

Fisk som har gått i resirkuleringsanlegg ser ut til å være mer robust når de blir overført til sjø, og har mer forutsigbar overlevelse og vekst. Det blir viktig å teste denne hypotesen systematisk og finne de direkte årsakene til resultatet.

I dette forskningssenteret brukes dessuten spillvarme fra Sunndal Energi og Hydro Aluminium Sunndal til å varme opp både vannet, bygget og lufta.

Nofima forsker også på hvordan næringsstoffer i vannet kan gjenvinnes og brukes i andre sammenhenger, for eksempel jordforbedring. Nylig publiserte Nofima-forskere en rapport om status på dette viktige feltet.

Næringen ser forskningsbehov

– Dere får nok å gjøre i dette forskningssenteret, sier Klemet Steen fra Lerøy Seafood Group og Ole Kristian Wilmann fra Marine Harvest. De har begge driftsansvar for resirkuleringsanlegg.

– Det er mye vi har erfart at fungerer bedre i resirkuleringsanlegg enn i gjennomstrømmingsanlegg, men vi vet lite om hvorfor, sier Steen. – Det er behov for å få avklart en del grenseverdier. For eksempel vet vi lite om hvor mye fôrrester biofiltre tåler.

Senteret er bygget svært fleksibelt med mulighet for enkel utskifting av teknologi, for å kunne forske på fremtidige utfordringer i resirkuleringsanlegg. Wilmann ønsker velkommen forskning som kan avklare potensialet til de ulike systemene innen resirkulering.

– Vi er også interessert i kostnadseffektive og rasjonelle metoder for regulering av vannparametre i prosessen fra rogn til ferdig smolt, sier Wilmann.

Nofima er godt i gang med forskning i senteret allerede, og næringa har grunn til å forvente matnyttige resultater.

Lokal dugnad

Flere har stått side om side med Nofima for å få bygget resirkuleringssenteret.

– Uten Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke og Sunndal næringsselskap hadde ikke forskningssenteret på Sunndalsøra blitt en realitet, sier Fylling-Jensen. – Få også med en stor takk til Sunndal Energi og Enova for tilførsel av spillvarme, og til alle entreprenører, konsulenter, leverandører og forskningspartnere som har vært involvert.

 Produksjonsbiologi  

Relatert innhold