Europa

Europeiske universiteter, forskningsorganer og industriaktører samarbeider stadig mer. Nofima er involvert i mange europeiske prosjekter innen forskningsområdene akvakultur, sjømat, sporbarhet, forbrukerforskning, genetikk og dyrevelferd.

Dette samarbeidet vokser fram fordi det samsvarer godt med både "ovenfra og ned"- og "nedenfra og opp"-tilnærmingen til målsettingen. Det oppfordres fra politisk hold til samarbeid fordi dette gir tilgang til et bredere spekter av fasiliteter og ressurser.

Samarbeidet gjør det mulig for forskere å delta i nettverk med andre ledende eksperter på sitt område, og på den måten står de i fremste rekke i forhold til ny kunnskap og innovasjonsaktiviteter. Det er derfor ikke overraskende at europeisk forskningssamarbeid også bidrar til noen av de mest oppsiktsvekkende aktivitetene og resultatene innen Nofima.

Nofima er nøkkelpartner eller koordinator i et betydelig antall europeiske prosjekter som er startet opp under EUs rammeprogram for forskning og utvikling (for eksempel SEAFOODplus, CONSENSUS, BENEFISH, ROSA, BIFF, Finefish, Aquabreeding, FEUFAR, SUSTAINAQ og TRACE).

Nofima og SEAFOODplus

Nofima er med i det integrerte programmet SEAFOODplus. Den strategiske målsetningen til SEAFOODplus er å redusere helseproblemer og forebygge sykdommer blant europeiske forbrukere ved å fremme forbruket av helsebringende og trygg sjømat av høy kvalitet.

Nofima deltar i ni prosjekter innenfor dette programmet (som i alt omfatter 20 prosjekter), og koordinerer forskningsområdene akvakultur og sjømat fra hav til forbruker innen SEAFOODplus. Nofima er også en av initiativtakerne til forskningsplattformen for SEAFOODplus.

Strukturert samarbeid med IFREMER og Wageningen University Research

I 2005 signerte Nofima en avtale med IFREMER (Frankrike) og IMARES fra Wageningen UR (Nederland) om samarbeid innen forskningsområdene akvakultur, sjømat og forbrukerforskning. CICS (Centre for Innovative Consumer Studies) fra Wageningen UR er også avtalepartner.

Denne avtalen omfatter tre tematiske forskningsområder: Bærekraftig akvakultur, tidlige livsstadier hos skalldyr, og forbrukerorientert produktutvikling innen sjømat. Samarbeidet realiseres gjennom såkornprosjekter som knytter sammen samarbeidspartnernes pågående forskningsprosjekter. I tillegg tar partnerne initiativ til felleseuropeiske prosjekter.

Europeiske nettverk og plattformer

Nofima er svært aktiv i flere europeiske nettverk og plattformer (EATiP, EFARO og WEFTA).

Nofima er en av grunnleggerne av EATiP (European Aquaculture Technology and Innovation Platform). Med denne teknologiplattformen kan aktørene i hele produksjonskjeden for akvakultur finne ut hvilke felles utfordringer de står overfor når det gjelder innovasjon og nyskaping. Det skal utvikles en strategisk forskningsagenda for å møte disse utfordringene, og resultatene skal implementeres ved hjelp av effektive mekanismer for distribusjon og teknologioverføring.

EFARO (European Fisheries and Aquaculture Research Organisation) er et forum sammensatt av direktørene for de største europeiske forskningsinstituttene som driver forskning innen fiskeri og akvakultur. EFARO ble etablert på grunnlag av en konsensusavtale i 1989, der man anerkjente behovet for å samkjøre og koordinere vitenskap og forskning for å støtte europeisk politikk relatert til marine miljøer, fiske og akvakultur.

Nofima har vært permanent nasjonal representant i WEFTA (West European Fish Technologists Assocation) siden opprettelsen for nesten 40 år siden. I dag er WEFTA en av Europas viktigste plattformer for institutter som driver med fiskeforedling, anvendt matvitenskap, akvakultur, sjømatteknologi og helseeffekter ved sjømat. WEFTA bringer sammen forskere – særlig unge forskere – fra ulike forskningsinstitutter, og oppfordrer dem til å presentere resultatene sine.

Relatert innhold