101 historier om bedriftsnettverk

Nofima legger profesjonalitet i begrepet ”nettverk”. God nettverksledelse og kunnskapsoverføring er de viktigste kriteriene for å lykkes.

Forskerne Nina Veflen Olsen (Nofima Mat) og Ingunn Elvekrok (Høgskolen i Buskerud) har analysert data fra 101 regionale nettverk, som ble gjennomført i regi av Nofima Mat i perioden 1995 – 2009.

– Det viser seg at den viktigste faktoren for å lykkes med nettverk er kunnskapsoverføring. De andre faktorene, både nettverksorganisering, nettverksstruktur, nettverksledelse og team-ånd er viktige fordi de kan påvirke i hvilken grad kunnskapsoverføring finner sted, sier forsker Nina Veflen Olsen hos Nofima Mat.

Tøff konkurranse – krav til innovasjon
– Utfordringene for norsk matproduksjon har økt i takt med en stadig tøffere konkurransesituasjon. For å overleve er bedriftene nødt til å øke innovasjonstakten, hvilket krever ny kunnskap og ferdigheter. For små og mellomstore bedrifter er dette spesielt krevende, fordi de ofte mangler nødvendig kapital og ressurser, sier Veflen Olsen.

Allerede i 1992 så norske myndigheter behovet for å forbedre innovasjonsarbeidet og derved konkurranseevnen til norsk næringsmiddelindustri. En av få politisk styrte innovasjonsaktiviteter som har vist seg å ha positiv effekt for matvareindustrien er Nettverksprogrammet, ledet av Nofima Mat.

Siden 1995 og frem til i dag har over 100 nettverk blitt gjennomført i regi av Nofima Mat. Resultatene har kommet i form av nye eller forbedrede produkter, økt markedstilgang, mer samarbeid og naturlig nok et større nettverk.

Suksesskriterier
Nettverkene tilpasses deltakerbedriftene og deres behov og ressurser. Hvert av nettverkene består av fem til ti bedrifter, gjerne med to-tre personer fra hver bedrift. Disse møtes til tre-fire samlinger med teori, praktisk utprøving av metoder/teknikker og erfaringsutveksling i løpet av et år. Mellom samlingene arbeider bedriftene med sine egne prosjekt, og i dette arbeidet får de hjelp av en faglig veileder.

Alle nettverk har en nettverksleder som er ansvarlig for nettverkets innhold, organisering, prosjektstyring og rapportering.

– Nettverkslederen har en viktig rolle. Nettverkslederen setter sammen gruppene, fyller nettverkene med faglig relevante innlegg og skal sette av nok tid til diskusjon og sosial interaksjon. Dette er faktorer som har en positiv effekt på resultatet. I tillegg kommer andre faktorer, slik som interne forhold i den enkelte bedrift og deltakernes engasjement og vilje til å dele kunnskap på samlingene. En god nettverksleder er bevisst disse faktorene, og forsøker etter beste evne å stimulere til engasjement og kunnskapsdeling både i nettverket og internt i egen bedrift, sier Veflen Olsen.

Veflen Olsen og Elvekrok har gjennomført analyser, der de har studert data fra alle de 101 nettverkene. Brutt ned på de syv kategoriene nettverkssammensetning, nettverksinnhold, prosjektstyring, team-ånd, bedriftsinterne forhold, kunnskapsoverføring og nettverksresultat lette de etter fellestrekk på tvers av flest mulige case.

– I et godt nettverk foregår det kunnskapsoverføring fra eksterne fagpersoner til bedriftene, fra bedriftene til fagpersonene og fra bedrift til bedrift. Kunnskap generert i nettverkene blir også spredd internt i den enkelte bedrift, understreker Veflen Olsen.

Relatert innhold