Trening gir mer robust laks

Nyhetssak
Et menneske som går fra å være fysisk inaktiv til å være aktiv, vil statistisk sett få en betydelig helsegevinst. Fiskens fysiologi er ikke så forskjellig fra menneskenes. Man kan derfor spørre seg om ikke trening vil kunne øke robustheten og gi styrket helse også for fisk?

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Nyhetssak

Et menneske som går fra å være fysisk inaktiv til å være aktiv, vil statistisk sett få en betydelig helsegevinst. Fiskens fysiologi er ikke så forskjellig fra menneskenes. Man kan derfor spørre seg om ikke trening vil kunne øke robustheten og gi styrket helse også for fisk?

I tillegg til at livskvaliteten hos mennesker øker, forebygges blant annet hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og beinskjørhet. Regelmessig trening styrker immunforsvaret, og fører til økt forventet levealder. Fysisk fostring av oppdrettslaks styrker fiskens vekst og setter den bedre i stand til å tåle sykdom. Molekylærgenetiske studier viser at treningen påvirker flere deler av fiskens immunsystem, og blant annet reduserer laksens betennelsesnivå.

Øker robustheten

I to FHF-initierte prosjekter om aerob utholdenhetstrening av laks, har forskere fra Nofima Marin, NIVA, NVH, NTNU Medisin, sammen med Aakvik Settefisk, undersøkt om trening av presmolt gir en mer robust laks.

Resultatene viste at trening i seks uker ga over 10 % bedre overlevelse når laksen ble utsatt for smitte med IPN-virus (infeksiøs pankreasnekrose). Dette er det første studiet som viser at trening øker sykdomsmotstanden hos fisk.

Det ble også funnet at trent fisk hadde betydelig bedre tilvekst enn utrent fisk.

Samtidig bekreftes den generelle oppfatningen om at smoltkvalitet er svært viktig for laksens yteevne i sjø. I sjømerdene blir fisken nemlig utsatt for større utfordringer knyttet til sykdom og miljøforhold, enn i de landbaserte oppdrettsanleggene.

Gir bedre motstandsevne mot sykdom

Hos oss mennesker har forskning vist at trening styrker immunsystemet ved å redusere det grunnleggende betennelsesnivået i kroppen. Et høyt betennelsesnivå gir lavere motstanddyktighet mot sykdom, og medfører økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

Når trent presmolt klarer seg bedre i en smittetest enn utrent fisk, indikerer det at treningen har hatt positive effekter på fiskens immunsystem.

Betennelsesnivået i kroppen er i stor grad avhengig av en gruppe molekyler kalt cytokiner. Cytokinene er signalmolekyler, det vil si at de overfører informasjon internt i kroppen. I tillegg til å bidra til reguleringen av betennelsesnivået, påvirker de aktivitetsnivået i andre deler av immunsystemet. I samsvar med forskning utført på mennesker, viste studiene at trening av laks reduserer basisnivåene av tre bestemte betennelsescytokiner (TNFα, IL-1β og IL-6).

Etter studier av 1800 gener viste det seg at også andre deler av immunsystemet blir positivt påvirket av trening. På molekylærgenetisk nivå ga trening effekter som kan forsterke immunresponsen, og samtidig bidra direkte i fiskens sykdomsbekjempelse. Videre ble det funnet at trent fisk hadde høyere nivå av gener som kan bidra til å redusere såkalt oksidativt stress (ubalanse i kroppen som kan skade celler og vev).

De molekylærgenetiske studiene underbygger dermed resultatene fra smittetesten, og støtter opp under konklusjonen om at trening påvirker immunsystemet hos fisk på en positiv måte.

Treningsprogrammet må optimaliseres

Når forskningen nå har vist at trening er bra for oppdrettsfisken, blir neste spørsmål hvor mye, hvor ofte, hvor hardt og på hvilken måte fisken bør trene.

Et velkjent begrep innen treningsfysiologi er overtrening. Det som skjer når en overtrener, er at en ikke gir kroppen nok tid til restitusjon mellom treningsøktene. Dette kan medføre en kronisk hemming av immunsystemet og økt betennelsesnivå i kroppen. Foreløpige resultat kan tyde på at også laksen kan bli overtrent.

Det vil derfor være svært viktig i det videre forskningsarbeidet å finne optimale treningsprogram slik at laks av ulik størrelse kan trene med den intensitet og varighet som gir best mulig robusthet. Dette arbeidet er godt i gang i et videreføringsprosjekt kalt FitnessFish, som er støttet av Norges forskningsråd og FHF.

Kardesign og strømningsbilde

Det har lykkes å utvikle og implementere metodikk for tredimensjonale strømmålinger i kommersiell skala. Evalueringer som er gjennomført i produksjonskar med ulik design, viser tydelig at strømningsbildet i et kar er svært komplekst, og at det påvirkes av en rekke parametere. Plassering og justering av spesielt innløp og utløp kan gi store utslag.

Det vil i årene som kommer være viktig å utvikle dokumentasjon og tekniske løsninger for å sikre optimal strømsetting for ulike fiskestørrelser.

Kommersialisering av kunnskap

Næringen viser stor interesse for mer kunnskap om hvordan trening av fisk kan styrke fiskens robusthet. Det har derfor blitt opprettet en referansegruppe som består av representanter fra Lerøy Hydrotech, Marine Harvest, Åsen Settefisk AS, Salmar, Firdagruppen, Sjøtroll og FHL.

Det har også kommet spennende initiativ fra utstyrsleverandører, og selskapet OptoSwim har lansert et lyssystem som påvirker fiskens optimotoriske respons, slik at den stimuleres til å trene i oppdrettsmerder. I forbindelse med oppfølgingsprosjektet FitnessFish blir samarbeidet med næringen videreført for å sikre kunnskapsoverføring og økt verdiskaping. Slik gjensidig overføring av kunnskap mellom næring og forskningsinstitutt er avgjørende for at forskningsresultatene skal kunne bidra til økt verdiskapning.

 Fiskehelse  

Relatert innhold