Utradisjonell strategiprosess

Strategiprosesser forbindes ofte med lange møter, mange ord og et resultat nedfelt i et mange siders dokument. Nortura har sammen med Nofima Mat valgt en helt annen måte å stake ut sin innovasjonssatsing for de nærmeste årene på.

Nortura ønsket en prosess med høy grad av involvering da de skulle stake ut sin nye innovasjonsstrategi. Som en samarbeidspartner gjennom mange år med Nofima Mat fikk de mulighet til å bli en pilotbedrift og bruke Nofima Mats erfaring og metodiske verktøykasse til innovasjonssamlinger. Ved hjelp av trendpåstander og avstemming med mentometerknapper fikk de frem synlige resultater av deltakernes meninger og prioriteringer for matindustrien i 2015.

Grundig forarbeid
– For å kunne gjennomføre innovasjonssamlinger med tilstrekkelig fremtidsfokus kreves det et solid analysearbeid av trender og markedsmuligheter i forkant. Det stilles krav til at datamaterialet som deltakerne skal stemme på må være realistisk men samtidig tilstrekkelig fremtidsrettet, siden innovasjon både er forbundet med høy risiko og høye kostnader. Selve analysefasen er derfor svært viktig og i utarbeidelse av trendmateriale bruker vi informasjon fra ulike markedsanalysemiljøer og fremtidsforskningsinstitutter både nasjonalt og internasjonalt. Vi gjennomfører også alltid en eller flere pilotsamlinger for å kvalitetssikre at trendmaterialet fanger opp de viktigste utviklingstrekk, sier strategi- og analysesjef Hilde Skotland Mortvedt i Nofima Mat.
Denne måten å jobbe med strategiutvikling på er en typisk "utad innad prosess". Styrken til metoden er involvering. Metoden er svært godt egnet til å involvere ulike fagmiljøer internt og også til å inkludere omgivelser utenfor bedriften i strategiutvikling.

Stemte på trender
– En del av den metodiske tilnærmingen er å tvinge deltakeren til å foreta valg av utviklingstrekk. Det er viktig å gjøre disse valgene, for det er ikke alle trender som vil være like viktig for Norturas innovasjonsarbeid. Strategiutvikling handler om å foreta valg for fremtiden, det vil si både velge til og velge fra. Prosessen i seg selv, og de kvantitative og kvalitative data man sitter igjen med etter å gjennomført innovasjonssamlinger, har vist seg å være et godt utgangspunkt for å identifisere endringsretninger og foreta strategiske valg, fortsetter Mortvedt.
På innovasjonssamlingene ble deltakerne presentert for ulike trendpåstander som for eksempel "matopplevelser i sentrum", "miljøfokus gjennom hele verdikjeden" og "samarbeid på nye måter". Deltakerne ble bedt om å prioritere trendpåstandene ut fra hvor sannsynlig det er at de inntreffer og hvor viktig det vil bli for Nortura sin lønnsomhet og innovasjonsevne i 2015. Avstemmingen ble gjennomført med mentometerknapper, og resultatet ble umiddelbart vist på storskjerm.

– Visualisering er et sentralt ord når vi skal beskrive denne formen for strategiarbeid. Visualisering er effektivt og skaper en spennende dynamikk i prosessen. Det burde brukes mye mer i innovasjonsprosesser enn det er tradisjon for, sier Anita Mikalsen, direktør for produktutvikling og kvalitet i Nortura.

– Det ligger dessuten en barnlig glede i å stemme frem trender med mentometerknapper. Det innbyr til diskusjoner og til skapende samarbeid, supplerer prosjektleder Ellen Freberg.

Tverrfaglig deltakelse
Prosjektteamet inviterte utvalgte representanter fra hele verdikjeden i Nortura til innovasjonssamlinger. Et grundig analysearbeid er en forutsetning for å kunne beskrive fremtidige trender og markedsutvikling. Da kan innovasjonssamlinger gjennomføres effektivt.

– Det har vært svært nyttig for oss som har jobbet med prosessen å motta så mange gode tilbakemeldinger. Deltakerne følte at de fikk mene noe om områder de ikke vanligvis gir innspill på, som markedsføring og salg. Vi velger ofte folk som er lik oss selv til slike prosesser. Jeg mener at man får de beste prosesser og mer kreativitet dersom man tør å bryte med likheter, sier Anita Mikalsen.

Innovasjonskultur
En konsekvens av strategiprosessen er at Nortura skal styrke innovasjonskulturen. – Vi ønsker å jobbe tettere med aktører som representerer andre bransjer, og vi må jobbe enda mer på tvers internt. Vi kommer til å legge vekt på en åpen innovasjonskultur i Nortura. Dette er en forholdsvis ny arbeidsform for oss, så det skal bli givende å ta fatt på, sier Mikalsen.

Tro mot satsingene
Strategiprosesser følger ofte et tradisjonelt løp hvor det blir nedsatt arbeidsgrupper, gjerne for mange fra administrasjonen, som utformer et utkast. Dette blir sendt på høring, for deretter å bli bearbeidet og utformet i et dokument. Vi ønsket å jobbe med innovasjonsstrategien på en annen måte, og det lyktes vi med. – Vi skal være tro mot strategiene vi har kommet frem til i denne prosessen. Det vil være styrende for hvor vi legger ressursene fremover. Det er ingen vits i å drive innovasjon hvis vi ikke tjener mer penger på det, fastslår Ellen Freberg.

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold