Tilgang på mat med lokal identitet har økt

Verdiskapingsprogrammet for mat (VSP Mat) har medvirket til utviklingen av mange nye matprodukter, noe som har resultert i et større utvalg av norsk mat med lokal identitet.

Det viser en evaluering Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har gjort på oppdrag for Innovasjon Norge. NILF har nylig gjennomført en spørreundersøkelse, som viser at i vel 60 prosent av de bedriftsrettede prosjektene har både lønnsomheten og konkurranseevnen blitt bedret. I 72 prosent av prosjektene har omsetningen økt. Resultatet er klart: primærprodusentens inntekter øker, og samarbeidet med primærprodusenten i et prosjekt gir de andre aktørene i verdikjeden en merverdi.

Nettverk en suksess

Nettverksprogrammet for næringsmiddelindustrien er en del av VSP Mat. Det ble opprettet i 1995 etter initiativ fra Landbruks- og Matdepartementet. Nofima Mat administrerer Nettverksprogrammet for næringsmiddelindustrien på oppdrag for Innovasjon Norge. Mellom fem og ti prosent av de årlige bevilgningene til VSP Mat brukes til nettverksprogrammet.

Evalueringen viser at nettverkene når målene sine: to tredeler av deltakerne mener målene fullt ut eller delvis blir nådd. Nettverk er således en viktig støtte til utvikling av småskala matindustri, med vekt på kompetansetiltak innenfor ulike fagområder. Målgruppen i disse nettverkene er bedrifter med 1 til ca. 300 ansatte. Tidligere var det for det meste bedrifter som deltok, men i de senere årene er stadig flere primærprodusenter delaktige ettersom stadig flere foredler på gården.

Mer mangfold
Evalueringen viser at sju av ti VSP Mat-prosjekter utvikler nye produkter eller tjenester. Både utviklingen av nye produkter, ny emballasje og ny design er viktig. Også innenfor distribusjon bidrar de prosjektene som får støtte fra VSP Mat til mer mangfold, særlig når primærprodusenten er støttemottaker. Resultatet er at nesten 80 prosent av primærprodusentene nå selger produktene sine gjennom direkte salgskanaler.

Ti års erfaring
Verdiskapingsprogrammet for mat (VSP Mat) har siden oppstart i 2001 også bidratt til å øke inntektsmulighetene for en del produsenter som ellers kanskje ville fortsatt som ordinære råvareprodusenter eller avviklet sin matproduksjon. Programmet har spilt en viktig rolle i å vise at det er mulig å starte opp med egen matproduksjon, og har høyst sannsynlig vært viktig motivasjonsfaktor i arbeidet med å øke aksepten for at bønder velger å gå ut av den tradisjonelle råvareprodusentrollen.

Evaluerer VSP Mat
På bakgrunn av resultatene fra evalueringen, anbefaler NILF å legge økt vekt på pris- og verdieffekter og å fortsette satsing på hele leveringskjeden gjennom krav til nettverk og samarbeid. NILF anbefaler dessuten mindre vekt på sysselsetting og økt vekt på kostnadsreduksjoner der det tilfører nærningen ny teknologi eller nye former for samarbeid. Videre anbefaler de at en større andel av midlene bør gå til prosjekter med primærprodusent som støttemottaker eller samarbeidspartner. Resultatene og anbefalinger fra denne og tidligere evalueringer er viktig bakgrunnsdokumentasjon når en gruppe nå skal utforme en anbefaling om oppfølging av VSP Mat etter at programperioden går ut i 2010.

Relatert innhold