Trusler og muligheter

For å lykkes over tid må bedrifter oppdage og utnytte muligheter og håndtere trusler. Dette gjelder spesielt i turbulente omgivelser slik som i laksenæringen.

Kontaktperson
Portrettbilde av Geir Sogn-Grundvåg
Geir Sogn-Grundvåg

Seniorforsker
Tlf.: +47 470 29 204
geir.sogn-grundvag@nofima.no

Men hva er egentlig en "mulighet" og en "trussel"? Hvordan oppstår disse? Og hvordan kan de best utnyttes/håndteres av bedriftene?

For å belyse disse spørsmålene har forskere ved Nofima Marked undersøkt hvilke muligheter og trusler ledelsen i et utvalg laksebedrifter oppfatter.

Ble intervjuet

To ledere i syv bedrifter ble intervjuet to ganger i løpet av våren 2008 for å avdekke hvorvidt oppfattelsen av kritiske hendelser varierte innad i bedriftene og over tid.

– Total ble 28 ulike kritiske hendelser identifisert. Disse ble nevnt 64 ganger, hvorav 38 var trusler og 26 var muligheter, sier forskningsassistent Ingelinn Eskildsen Pleym.

De tre oftest nevnte truslene var handelskonflikt med EU, utestengning fra marked og sykdom/smittefare. Oppkjøp/vekst, markedsadgang og merkevarebygging var mulighetene som oftest ble nevnt.

Resultatene viser altså en overvekt av opplevde trusler. I tillegg opplevde bedriftene først og fremst eksterne trusler. Det indikerer at de er utsatt for et betydelig press utenfra.

Ifølge seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg innebærer dette at betydelige ressurser blir bundet opp for å håndtere slike trusler:

"Bedrifter som har lite "slakk" vil gjerne ha mindre anledning til å opptre offensivt og markedsorientert, eksempelvis ved å sette av tid og ressurser til å utvikle nye produkter sammen med kunder."

Inn i en ny fase?

At oppkjøp/vekst og markedsadgang ansees som viktige muligheter tyder på at næringen fortsatt er i en konsolideringsfase.

Bedriftene trekker i liten grad frem de muligheter som produktutvikling og merkevarebygging kan gi.

Dette underbygger at de – som mange andre bedrifter innenfor lakseoppdrett – ikke er spesielt markedsorientert, i den forstand at de konsentrerer seg om å bli størst mulig for å produsere store volum standardvarer, som sløyd laks og filet, til lavest mulige kostnader.

At to bedrifter likevel trakk frem merkevarebygging som en viktig mulighet, kan være en indikasjon på at næringen er på vei inn i en ny fase.

Store variasjoner

Resultatene viser og at oppfatningen av trusler og muligheter varierer mellom bedrifter i samme næring, mellom ledere i samme bedrift, og også at disse blir oppfattet ulikt over tid.

Trussel eller mulighet?

Dette tilsier at hva som oppleves som trusler eller muligheter er subjektivt og påvirket av forhold som forventninger, situasjon og erfaringer.

De er altså i langt mindre grad objektive som man lett kan få inntrykk av gjennom presseoppslag. Dette avspeiler også at bedriftene er ulikt posisjonert. Det enkelte oppfatter som en trussel, kan oppfattes som en mulighet av andre – noe som kan gi seg utslag i helt ulik respons.

– For bedriftene tilsier dette at trusler og muligheter bør analyseres nøye, og at de kan tjene på å vurdere grundig hvor gode mulighetene og alvorlige truslene er, slik at hensiktsmessige tiltak kan iverksettes i tide avslutter Ingelinn Eskildsen Pleym.

Undersøkelsen er en del av et større forskningsprosjekt som fokuserer på økt verdiskapning og differensiering av laks.

Relatert innhold