Chile

Chile og Norge er verdens to største oppdrettere av laks. I likhet med Norge har Chile svært gode forutsetninger for å drive fiskeoppdrett, med gode naturgitte forhold og høy kompetanse. Samtidig er det et stort behov for forskning og utvikling for å møte flere av utfordringene chilensk akvakultur står ovenfor.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Akvakultur betegnes av chilenske myndigheter som ett av åtte fokusområder for økonomisk utvikling. Chilenere er svært langt fremme i akvakultur på flere områder: de utnytter vannressurser med en høy grad av resirkulering, de er innovative på fôrformulering, og de har en relativt høy grad av foredling av råvarer før eksport.

I tillegg pågår det i Chile en langsiktig satsing på nye arter.

Men på flere områder har Chile utfordringer for å nå en lønnsom og bærekraftig produksjon av laks:

  • Optimalisering av produksjonsbetingelsene
  • Fiskehelse og sykdomskontroll
  • Oppdrettsanlegg flyttes sørover langs kysten til ubebodde områder, det krever nytenkning på logistikk

Nofima opprettet selskap i Chile
Nofima har hatt sammenhengende FoU-aktivitet innen avl, fôr og ernæring for chilenske industriaktører siden 1997 samt aktivitet innen kvalitet og produksjonsoptimalisering.

I 2006 etablerte Nofima (daværende Akvaforsk) kontor i Puerto Varas i Chile, sammen med SINTEF Fiskeri og havbruk og VESO. I 2007 dannet de samme aktørene et forskningsselskap under navnet AVS Chile SA. Målet er å utvikle kunnskap for en lønnsom, sunn og bærekraftig akvakulturnæring i Chile.

Både norske og chilenske myndigheter ser positivt på etableringen og samarbeidet det genererer mellom landene, og etableringen ble støttet av chilenske Corfo samt Innovasjon Norge. En undersøkelse før etableringen viste også at det var et sterkt ønske fra den chilenske oppdrettsnæringen at Nofima skulle etablere seg i Chile.

Derfor etablerte Nofima seg i Chile:

  • For å bli en sterkere internasjonal forskningsaktør og bidra til å bringe internasjonal akvakultur fremover
  • Fordi Chile er et interessant marked for Nofima
  • For å bedre utnytte eksisterende kunnskap
  • For å finne chilenske løsninger på chilenske problemer
  • For å styrke samarbeidet mellom Norge og Chile, der flere norske oppdrettsselskap også er etablert

AVS Chile vil bruke den kunnskapen som er utviklet i Nofima, rekruttere de beste forskerne og drive opplæring av unge talenter.

 Avl og genetikk    Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse  

Relatert innhold