Vil utvikle nye vaksiner

Et fireårig norsk-indisk forskningssamarbeid tar mål av seg til å utvikle nye vaksiner til fisk og reke.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Sammen med Norges fiskerihøgskole, Nofima, Norges veterinærhøgskole, Høgskolen i Bodø og vaksineselskapet PHARMAQ AS har Havforskningsinstituttet fått innvilget 44 millioner kroner til et stort norsk-indisk forskningsprosjekt som skal utvikle nye vaksiner til fisk og reke.

Prosjektet skal gå over 4 år og konsortiet skal samarbeide med sju høyt kompetente forskningsinstitusjoner i India.

Samarbeidsprosjektet tar for seg identifisering og karakterisering av antigener hos viktige sykdomsfremkallende organismer (bakterier og virus) hos fisk og reker og utvikling av effektive forebyggende behandlinger mot disse. Prosjektet forventer å levere nye vaksinekonsepter for akvakulturnæringen både i Norge og India.

Immunsystem og virus

– Samarbeidsprosjektet vi nå har fått midler til er en videreføring av et prosjekt vi har jobbet med på Havforskningsinstituttet hvor vi har sett på hvordan immunsystemet hos kveite reagerer på infeksjoner, sier forsker Audun H. Nerland.

Forskerne er allerede godt i gang med å kartlegge immunsystemet hos kveite og torsk og har jobbet mye med nodavirus som har vært en utfordring i fiskeoppdrett både i Norge og India.

Ved å vaksinere fisk og studere immunforsvarets reaksjon har de kunnet utvikle vaksiner ved bruk av molekylærbiologiske metoder. Erfaringene fra dette arbeidet blir viktige å ta med i det norsk-indiske samarbeidet som nå starter, hvor fokuset vil være på laks, kveite, torsk og reke.

Sykdom skaper store tap

Virussykdommer er i dag de mest tapsbringende fiskesykdommene innen både norsk og indisk oppdrett, og kan verken forebygges eller behandles med antibiotika. Utvikling av vaksiner for å bekjempe sykdom er derfor viktig, og samarbeidsprosjektet skal utvikle vaksiner for fiskesykdommer som det er problemer med både i Norge og India.

Forskerne ved Havforskningsinstituttet vil spesielt fokusere på virus som forårsaker pankreasnekrose (IPN) og viral nervøs nekrose (VNN, forårsaket av nodavirus) hos fisk og "White Spot Syndrome Virus" hos reker. I tillegg vil det bli arbeidet med vaksineutvikling mot sykdomsfremkallende varianter av bakteriene Aeromonas, Edwardisiella og Vibrio.

Bakteriesykdommer

Nofima (tidligere Fiskeriforskning) og Norges fiskerihøgskole har i mange år hatt felles prosjekter på utvikling av vaksiner mot bakteriesykdommer hos torsk, i nært samarbeid med vaksinefirmaet PHARMAQ AS.

I det nye norsk-indiske forskningsprosjektet vil forskerne forsette arbeidet med utvikling av vaksiner mot atypisk furunkulose, som er et økende problem hos torsk.

Bakteriesykdommen francisellose ble påvist hos torsk for få år siden, og har raskt utviklet seg til å bli et alvorlig problem i torskeoppdrett. Vaksineutvikling mot sykdommen er forsatt i startfasen, men prosjektet gjør det mulig å øke innsatsen på dette feltet.

– India er en stor produsent av oppdrettsfisk, men mangelen på vaksiner gir store økonomiske tap. Vårt forskningssamarbeid vil fokusere på utvikling av vaksiner mot bakteriesykdommer som er viktige i begge land, sier forsker Vera Lund ved Nofima.

– Vibriose og furunkulose er viktige sykdommer i henholdsvis karpe og sjøabbor i indisk oppdrett. Her vil vi kunne dra gjensidig nytte av hverandres kunnskaper og kompetanse på sykdomsframkallende bakterier og vaksineutvikling, og dermed bidra til økt overlevelse og minimal bruk av antibiotika, sier hun.

Norsk-indisk samarbeid

Den norske delen av prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og skal fordeles på forskningsarbeid ved henholdsvis Nofima (Tromsø), Havforskningsintituttet (Bergen), Norges Veterinærhøgskole (Oslo), Høgskolen i Bodø og PHARMAQ AS (Oslo), over en periode på fire år. Norges fiskerihøgskole/Universitetet i Tromsø er prosjektansvarlig.

De indiske forskningsinstitusjonene har høy kompetanse på utvikling av vaksiner innen humanmedisin, men har liten erfaring med utvikling og bruk av vaksiner i akvakulturnæring. Miljøene vil derfor ha komplementære kompetanser, og utveksling av kunnskap innen de to områdene blir en viktig del av samarbeidet.

PHARMAQ AS er den eneste industripartneren og vil bidra med kompetanse på vaksineutvikling i samarbeid med deltakerne både på norsk og indisk side. Tilsvarende økonomisk bevilgning er gitt til prosjektet fra indiske myndigheter.

 Fiskehelse  

Relatert innhold