Vill torsk overføres til "hotell". Prosjektet skal undersøke hvordan man kan hente ut mest mulig verdi av villtorsken på en bærekraftig måte, ved å lagre den levende.
Illustrasjonsfoto: Tor Evensen/Nofima

Levende fisk – det beste utgangspunktet for god kvalitet

Nasjonalt senter for fangstbasert akvakultur ved Nofima har i år eksistert i 10 år. Noe av det vi har jobbet mest med, er hvordan torsk og hyse kan fangstes skånsomt, oppbevares om bord og levendelagres, slik at kvaliteten blir den beste.

Skrevet av
Portrettbilde av Sjurdur Joensen
Sjurdur Joensen

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 62 237
sjurdur.joensen@nofima.no

Skrevet av
Portrettbilde av Heidi Nilsen
Heidi Nilsen

Forskningssjef
Tlf.: +47 997 11 167
heidi.nilsen@nofima.no

Fiskeribladet

Dette innlegget stod på trykk i Fiskeribladet 11. november 2020.

Hvorfor er dette en god vei å gå? Jo, det korte svaret er at prinsippet med å fangste skånsomt gir bedre kvalitet for all fisk som håndteres riktig, uansett om den skal levendelagres eller ei. Forutsatt at den bløgges og kjøles fort ned.

Så har en i tillegg mulighet til å holde fisken levende om bord for å forbedre kvaliteten ytterligere, slakte den om bord eller levere den levende til fiskebruket, det vi kaller levendelevering.

Eller en kan velger å beholde noe av fisken levende over noe tid slik at en kan tilby den når markedene etterspør, det vi kaller levendelagring.

I oppstartsfasen av denne type fiske var fokus mye rettet mot å flytte volum ved å levendelagre fisken. Det har en fått til for torsken, men det er fortsatt utfordringer å løse her. Mellom annet utfordrende lønnsomhet, tilpassing av regelverk og også det å få all fisken til å spise fôr under levendelagringen.

I forsøk med fangst av torsk levende har vi fått bekreftet og vist at mye av kvalitet bestemmes i fangstredskap. Skånsom fangst hvor fisken har det godt, ikke blir klemt og får tilstrekkelig oksygen, gir et godt utgangspunkt for lite blod i fiskemuskelen.

Og tilsvarende konstaterte vi at død eller døende fisk ofte har store mengder blod i muskelen.

Forskningsresultater viser også at fisk som har hatt noe belastning i fangstredskap kunne overleve om bord, komme til hektene igjen og også fjerne blod fra muskelen ved naturlige fysiologiske prosesser.

«Vått mottak»

Fra de første forsøkene sa vi at det tok ca 6 timer før fisken klarte å fjerne blodet, men vi ser nå at det også kan ta opptil 12 timer. Disse resultatene ledet da til det vi nå kaller «vått mottak».

Det betyr å restituere – eller hvile – noe av fisken om bord i sirkulerende sjøvann med nok oksygen slik at den kvikner til igjen etter fangst. Dette, i motsetning til å ha fisken i tørt mottak hvor fisken dør på grunn av mangel på oksygen, og for hvert minutt den ligger her får mere blod i muskelen, før den eventuelt bedøves og bløgges eller bløgges direkte.

De siste par årene har det vært mye fokus på levendelevering av hyse. Ved levendelevering av hyse oppnås i tillegg til mindre blod i muskelen, en stor effekt av at fisken kan fileteres før dødsstivhet noe som gjør at filetene ikke spalter.

Vi ser for oss at levendefangst og levendelevering vil være de beste mulighetene for snurrevad og trål til å forbedre kvaliteten på hvitfisk.  For det mest sentrale for å oppnå topp kvalitet på fisk, er at den er levende og minst mulig stresset på tidspunktet for slakting.

Så hvordan få dette til i praksis?

Forenklet kan hovedprinsippet forklares med å se for seg et «badeland» som mal for hvordan fisken bør behandles:

I bassenget må det være mulig å bevege seg og i det minste klare å komme opp å puste med jevne mellomrom. Altså bør halene være små og korte for å unngå klemskader og muliggjøre at fisken kan puste.

For transport av fisk må man se for seg at overganger og bend må ha krumming og ikke vinkler: Se for deg badelandet hvor vannsklia har myke kurver, og rørene må være så store at de største av oss greit kan passere, ikke minst vil vi ikke treffe bassengveggen når vi kommer susende ut av vannsklia.

På samme måte må stor torsk ha tilpasset rørdiameter, ikke gå gjennom 90 graders bend og til slutt komme ut av slangen og rett i veggen, rist eller andre installasjoner.

Til slutt på badelandbesøk, slapper vi gjerne av og tar oss igjen med bobler og varme i boblebadet. Ikke ulikt fisken som skal stå i godt sirkulerende vann og godt med oksygenbobler i vannet.

Spesielt år med korona

2021 kan bli et spesielt år for torskefiskeriene grunnet korona, da det gir ekstra usikkerhet til hvor mye torskemarkedet kan ta unna i høysesongen. En løsning er å flytte volum fra toppsesongen til andre deler av året, ved levende mellomlagring. Eller fokusere på kvalitet med små fangster fordelt over et lengre tidsrom enn bare høysesongen, og gjerne levendelevert på kai for bruk som er rigget for det.

Vi er sikre på at å fangste skånsomt og at fisken er levende ved slaktetidspunkt er eneste mulighet for å oppnå topp kvalitet. For filetindustrien vil levendelevering være det beste alternativet for topp kvalitet og ikke minst legge grunnlaget for automatisering gjennom jevn og forutsigbar kvalitet.

Verdt å vite: Krasjkurs i levendelagring

Her er tre konkrete anbefalinger for å produsere filetprodukter av toppkvalitet.

Les mer

Les mer om:

Relatert innhold