KRONIKK: Etisk fangst

I dyrevernloven heter det at «dyr ikke skal lide unødig» - men hva betyr dette i fiskeriene?

Skrevet av
Portrettbilde av Silje Kristoffersen
Silje Kristoffersen

Seniorforsker
Tlf.: +47 902 51 011
silje.kristoffersen@nofima.no

Fiskeribladet

Dette innlegget stod første gang på trykk i Fiskeribladet 22. juli 2020.

Fiske har man gjort til alle tider, men det er fortsatt mye vi ikke vet om hvordan fisken har det under fangst. Hvor lenge kan fisken stå i garnet før den dør? Hva skjer med fisk når det blir tettere og trangere i nota?

Vi vet at fisk blir stresset i fangstsituasjonen, men er det forskjell på typen stress – og hva har det å si for kvaliteten på fisken?  Tidligere forsøk ved Nofima viser at det er mulig å fiske skånsomt, men det innebærer ofte mindre fangster og lavere lønnsomhet i fisket. Kan en mer “human” måte å fange fisk på gi bedre kvalitet, høyere pris til fisker og bedre ressursutnyttelse?

Nofima skal i prosjektet EthiCatch, finansiert av Forskningsrådet, kartlegge hvordan bruk av ulike kommersielle fiskeredskaper påvirker fiskens fysiologi og dødelighet, og derved fiskens velferd og kvalitet. Vi skal også undersøke sammenhengene mellom etisk fangst, fiskens kvalitet og pris. 

Eksperimentelt fiskeri

Redskapene garn, line og snurrevad benyttes i forskningsfiske og fangsten sammenlignes med kommersielt fisket torsk.  De samme fangstredskapene vil også testes ut under kontrollerte forhold i en svømmetunnel, som fungerer som en «tredemølle» for fisk. Slik kan vi lettere studere hva som skjer i fisken i ulike faser av fangstprosessen. Vil ulike typer stress gi ulike utslag på fisken, og kan vi dokumentere hvor, hvorfor og når fisk dør i fangstredskapet? 

Er det en sammenheng mellom fangst, fiskevelferd og produktkvalitet?

Fisk fra forsøkene skal undersøkes for en rekke egenskaper for å finne ut hva fiskevelferd under fangst betyr for kvaliteten på produktet etterpå. I prosjektet skal spektroskopi (lysmåling) benyttes for en objektiv kvalitetsvurdering. Dette kan bli utviklet til et objektivt on-line system for vurdering av kvalitet og optimal utnyttelse av den leverte fangsten. Ved forhandling om pris og fiskerens valg og bruk av fiskeredskap, kan dette være nyttig. Målet er å komme fram til modeller for å forutsi fiskens tekstur, filetspalting, blodmengde i fiskekjøttet, anvendelse og holdbarhet basert på fangstoperasjonen. 

God kvalitet = god pris eller?

For fersk fisk fra kystflåten er det ofte slik at fisk av god kvalitet ikke oppnår særlig bedre pris enn fisk av dårlig kvalitet. Hvorfor er det slik? Vi vil undersøke dette nærmere, for å forstå hvilke mekanismer som bestemmer prissettingen. Samlet vil dette arbeidet gi ny kunnskap om lønnsomheten for både fiskere og fiskeprodusenter.

Det store målet

Målet med EthiCatch er å få nok kunnskap til å forbedre velferden til torsk i fangstprosessen slik at kvaliteten kan forbedres, og derved øke muligheten for at all fisken benyttes. Slik kan man oppnå økt bærekraft; ved at en større andel av fangsten kan benyttes til verdifulle produkter, og matsvinnet reduseres.  Dette vil kunne styrke hvitfiskindustrien og gi en bedre økonomi gjennom hele verdikjeden i tillegg til at forbrukerne får fiskeprodukter av høy kvalitet som er fanget på en best mulig måte. 

Les mer om:

Relatert innhold

  • Meninger