- Jo raskere og jo mer skånsomt fisken blir fanget, avlivet og prosessert, desto bedre blir kvaliteten på det endelige produktet, sier doktorgradsstipendiat Tatiana Ageeva.
Kanskje 2018 blir kvalitetens år, håper Nofimas forskningssjef Bent Dreyer. Illustrasjonsfoto: Ole Åsheim © Nofima

Godt nytt kvalitetsår?

Fjoråret ble avsluttet med en klassisk norsk fiskeridebatt – om råstoffkvalitet. Kvalitet ble raskt glemt. I stedet gikk debattantene over til å løfte frem egen fortreffelighet og krangle om hva som er best - ferskt eller frosset råstoff fra kyst eller hav, i nord eller sør. Men langt unna skyttergravene skjedde det oppløftende teknologiske gjennombrudd, som kan være med på å løfte kvaliteten i 2018 - både på frosset og ferskt råstoff.

Skrevet av
Portrettbilde av Bent Magne Dreyer
Bent Magne Dreyer

Forskningssjef
Tlf.: +47 992 76 715
bent.dreyer@nofima.no

Fiskeribladet

Dette debattinnlegget stod først på trykk i Fiskeribladet onsdag 3. januar 2018.

Fangstbegrensning

En stor utfordring for råstoffkvaliteten er store hal med trål og snurrevad. To ulike løsninger ble foreslått og testet i fjor. Begge har som mål å unngå klemskader og store hal. En løsning er å lage en dør i sekken som åpner seg når den er for full. En annen er en sekkutløser som utvider sekken når den skal løftes og fiskemengden er stor – den såkalte «koseposen».

Begge løsningene har så langt gitt svært lovende resultater, og bærer bud om et skikkelig kvalitetsløft både for ombordfrosset og ferskt råstoff tatt med trål og snurrevad.

Levende hyse

Hyse er en vanskelig art kvalitetsmessig, særlig når den fanges med trål eller snurrevad. Den må behandles svært skånsomt for ikke å bli skadet. I fjor ble det demonstrert hvordan hysa kan fanges og lagres levende ombord. Det ble også vist hvordan hysa kan bringes levende inn i et moderne slakteri for bedøving, bløgging og prosessering. Forskerne, fiskerne og industrien var fra seg av begeistring over det kvalitetsmessige resultatet.

Kunnskap og erfaring fra disse forsøkene kan bidra til å løfte kvaliteten på både ombordfrosset og fersk hyse – en av de artene hvor potensialet for kvalitetsforbedring er størst.

Hurtigmåling av kvalitet

Kvalitet er vanskelig å måle hurtig og objektivt. Samtidig er det viktig å kjenne kvalitetsstatus i fangsten. Det er nyttig informasjon når fangst og fangstbehandling skal forbedres. Det er selvsagt også avgjørende når kvalitetsdifferensierte priser skal fastsettes. I fjor ble det vist at det er mulig å få dette til ved måling av lys. Programvare er utviklet for å kunne gi en rask og presis kvalitetsstatus på filet som transporteres raskt forbi sensorene. I følge forskerne er det også mulig å utvikle tilsvarende programmer og prosesslinjer for rund fisk.

Implementering av slik teknologi vil gi objektive mål på kvalitetsstatus i fangsten. Det kan gi grunnlag for kvalitetsbasert prising. Slik kunnskap er avgjørende for en god kvalitetssortering, også ombord -før råstoffet fryses.

Kvalitetens år

Dette er bare tre av flere oppløftende forskningsresultater fra fjoråret. I fjor ble det også etablert dynamiske minstepriser for viktige arter. I tillegg videreførte Norges Råfisklag ordningen med en egen skreipatrulje. De fortsatte dessuten en ekstra og målrettet kvalitetskontroll, som blant annet tidlig i sesongen tok tak i kvalitetsproblemene med snurrevadhyse fra Bjørnøya.

Nofima har siden 2004 gjennomført årlige kvalitetsmålinger på landingene av fersk torsk for å undersøke hvordan kvalitetsstatusen utvikler seg i fangstene over år. En viktig utfordring i 2018 – basert på erfaringene fra Nofimas undersøkelser og Norges Råfisklags kvalitetskontroller – blir å finne gode tiltak for å redusere bruksmengde og ståtid for faststående redskaper. Særlig garn, men også line.

Velkommen til 2018 – kanskje blir det kvalitetens år.

Relatert innhold

  • Meninger