Nofima har påvist betydelig prisdifferensiering for fisk av ulik kvalitet i frossenfiskauksjonen til Råfisklaget. Illustrasjonsfoto: Ole Åsheim

Er auksjon løsningen?

Omsetningen av fersk hvitfisk i Råfisklagets distrikt har to store utfordringer: ressurskriminalitet av typen «storhundra», og variabel kvalitet på landet råstoff.

Skrevet av
Portrettbilde av Geir Sogn-Grundvåg
Geir Sogn-Grundvåg

Seniorforsker
Tlf.: +47 470 29 204
geir.sogn-grundvag@nofima.no

Fiskeribladet

Dette innlegget stod først på trykk i Fiskeribladet onsdag 27. november 2019.

Disse utfordringene er på ingen måte nye. Dette har pågått over lang tid, til tross for at konsekvensene for norsk sjømatnæring er alvorlige.

Svindel med vekt på kaia er konkurransevridende, og ressursregnskapet blir feil. I tillegg blir kvalitet mindre viktig og det kan svekke om- dømmet til Norge som en bærekraftig sjømat- nasjon.

Kjøperne tør ikke å redusere prisene

Overkapasitet på landsiden, kombinert med større og mer mobile fartøy, har bidratt til høy konkurranse om råstoffet. Mange kjøpere tør derfor ikke å redusere prisen for fisk med dårlig kvalitet. De er redde for å miste råstoff som er nødvendig for å holde hjulene i gang.

Resultatet er at landindustrien kjøper fisk til en høy pris nærmest uavhengig av kvaliteten på råstoffet. Nå finnes det alltid et marked – også for fiskeprodukter basert på råstoff av lav kvalitet, men prisene som oppnås blir også deretter.

Og, andelen høyverdiprodukter blir lav. Konsekvensen er at landsiden sliter både med høye råstoffkostnader og lave salgsinntekter, og den totale verdiskapingen av våre fiskeressurser er lavere enn den kunne vært om kvaliteten var bedre.

Krav ble innført i Canada

I et pågående prosjekt ved Nofima, finansiert av FHF, utreder vi nå en sertifiseringsordning hvor vi foreslår å pålegge fartøy krav som skal lede til bedre kvalitet. Vi diskuterer krav om kvalitetsfremmende utrustning og håndtering av fisk, samt fangstbegrensninger.

Dette kan bidra til bedre kvalitet, men vil redusere fangsteffektiviteten og øke kostnadene.

Det vil også påløpe kostnader knyttet til håndheving av en slik sertifisering. Det er verdt å merke seg at det ble innført lignende kvalitetsfremmende tiltak i det kanadiske torskefisket tidlig på 1980-tallet. Også der fungerte førstehåndsmarkedet dårlig i forhold til prising av kvalitet, noe som heller ikke ble bedre etter innføring av kvalitetsfremmende tiltak.

Resultatet var lav motivasjon for å ta i bruk tiltakene.

Tvungen auksjon kan være nødvendig dersom ferskfiskauksjon skal bidra til kvalitetsdifferensiert prising og mindre ressurskriminalitet

Nøytral tredjepart er positivt

Det er derfor positivt at Råfisklaget i høst annonserte at de, etter diskusjon med fiskeindustrien, skal teste ut auksjon av fersk hvitfisk. Vi i Nofima har påvist betydelig prisdifferensiering for fisk av ulik kvalitet i frossenfiskauksjonen til Råfisklaget.

Råfisklagets erfaringer med ferskauksjon på Myre i 2005–2006 hvor en nøytral tredjepart tok imot, veide og kvalitetssorterte fisken – og hvor kjøper også hadde reklamasjonsrett, viste sterk sammenheng mellom pris og kvalitet.

En nøytral tredjepart gjør det også vanskelig å svindle med kvantum.

Samtidig går andelen fisk solgt på frystfiskauksjonen ned, noe som tyder på at tvungen auksjon kan være nødvendig dersom ferskfiskauksjon skal bidra til kvalitetsdifferensiert prising og mindre ressurskriminalitet.

Relatert innhold

  • Meninger