I kontrollrommet hos Nofima på Sunndalsøra, har Synnøve Helland og kollegaer god oversikt over driften av RAS-anlegget. Foto: Terje Aamodt © Nofima.

Digitalisering øker kvaliteten på forsøk

Vi må forstå fortiden, adressere nåtiden og kunne forutse fremtiden. For å oppnå dette er det grunnleggende at vi digitaliserer akvakulturforskningen og næringen.

Skrevet av
Portrettbilde av Synnøve Helland
Synnøve Helland

Leder, Forskningsstasjon
Tlf.: +47 934 18 912
synnove.helland@nofima.no

Fiskeribladet

Dette leserinnlegget stod først på trykk som gjesteskribent i Fiskeribladet 16. september 2020.

I august skrev Dr. Einar Wathne og Jørn Torsvik kronikk i her i Fiskeribladet, om hvor viktig det er å gå sammen i hele næringa om å konkretisere hva digitalisering skal bidra til. Noen mål kan bare nås ved å gå sammen, slik vi har sett innen skatt og bank. Andre mål er avgrenset og løses best ved digitalisering lokalt. Uansett, digitalisering lokalt er avgjørende for å skaffe gode data.

Jeg er leder ved en Nofima Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur på Sunndalsøra, og hver dag er digitalisering en viktig del av mitt arbeid. Jeg ønsker å dele våre erfaringer med næringa og andre forskningsstasjoner om hvordan vi bruker digitalisering for å øke verdien og utbyttet av våre forsøk.

Kvaliteten på forsøk i akvakultur er grunnleggende for det vitenskapelige utbyttet. Uansett hvor flotte analyser vi kan utføre på materialet vi har samlet inn, vil kvaliteten på selve forsøket være avgjørende for alle videre resultat. Digitalisering øker kvaliteten på forsøk.

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Ved å benytte digitalisering har vi hos oss jobbet strategisk for å redusere antall og alvorlighet av eventuelle hendelser, redusere variasjoner i våre forsøk og etablere digital måling av viktige miljøfaktorer. Her er noen eksempler.

Digitalisering gir tryggere drift

Vi har nå investert i et nytt og felles alarm- og overvåkningsanlegg for hele forskningsstasjonen, der vi har tilgang til alle forsøkskar fra alle kontrollrom rundt om på stasjonen.

Forskningsanlegget har en rekke større og mindre rør som ferskvann, sjøvann og RAS-vann transporteres i. Her er det montert flere digitale flowmålere som er tilknyttet alarmpunkter. Hvis det skjer hendelser på kritisk infrastruktur som rør, elektrisk anlegg, pumper og tilsvarende så kan vi legge over på det parallelle systemet. Med flowmålere har vi også redusert tiden det tar å standardisere forsøkskarene fra en dag til tjue minutter. Dette gjør at vi kan ha stabilitet i tilført flow av vann, ikke bare ved oppstart, men gjennom hele forsøket uten å forstyrre fisken.

Ved forskningsstasjonen har vi i tillegg online sensorer for måling av oksygennivå i alle kritiske punkt og forsøkskar, alle tilknyttet alarmsystemet. Det utvikles stadig bedre sensorer for måling av ulike parametere og disse tar vi i bruk fortløpende i bruk, her kan nevnes online pH måling, CO2, ledningsevne, og lysintensitetsmåling.

Big data og årsakssammenhenger

Large/Big dataanalyse benyttes allerede av flere produsenter og forskere til å finne årsakssammenhenger. En kan sammenstille data fra flere ulike datasett generert fra samme forsøk og analysere disse. Videre kan en samle datasett fra forskjellige eksperimentelle forsøk og analysere disse samlet. På denne måten kan en frembringe ny kunnskap og nye hypoteser.

Ved forskningsstasjonen har vi nå tatt i bruk FindIT, en programvare utviklet gjennom et EU-finansiert prosjekt for innsamling og strukturering av data fra akvakulturproduksjon. Vi benytter også programvaren DataMaestro for benchmarking og dataanalyse/datamining. Hos oss bruker vi disse to programvarene for å forbedre kvalitet på produksjon av forsøksfisk, og vi vil ta i bruk dette også for registrering av data fra eksperimentelle forsøk.

Dette er alle eksempler på digitalisering i akvakultur som sikrer god kvalitet på eksperimentelle forsøk ved Nofimas forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur.

Vårt primære mål er at digitalisering av forskningsstasjonen gir økt kvalitet i forskningen, en verdi for Nofimas forskere og våre samarbeidspartnere i akademia og i industrien.

Nofima Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur

På dette landbaserte forskningsanlegget med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk. Den har forskningsfasiliteter for blant annet ernæring, formulert fôr, fysiologi, avl, resirkulering, røntgen og stoffskifte. På stasjonen er det også et laboratorium for analyser av vann, fôr og fisk.

Forskningsaktiviteten foregår i dag i seks haller med et areal på til sammen 6500 m2, med over 1000 forsøkskar og 600 klekkeenheter. Stasjonen har laksefisk som hovedområde, men har også konsesjon på ørret, kveite, torsk, leppefisk og rognkjeks. Vanntemperaturen kontrolleres med varmepumper, vekslere, kjølere og fjernvarme. På forskningsstasjonen holder også Nofima senter for resirkulering i akvakultur (NCRA) til. Senteret ble bygget i 2010 og er egnet for å teste teknologi og studere oppdrettsfisken i RAS. Nofima deltar i AquaExcel 3.0, et Horizon 2020 forskningsinfrastrukturprosjekt og forskningsstasjonen en del av dette felles nettverket.

Relatert innhold