Nofimas forskere har dokumentert kvaliteten på fiskefangst og sammenlignet resultatene i 2014 med 2004. Til tross for stort fokus fra myndighetens side var andelen fisk med dårlig kvalitet i fjor på samme nivå som for ti år siden.
Nofimas forskere dokumenterer kvaliteten på fiskefangst på kaikanten i Myre i Vesterålen. Foto: Sjurdur Joensen/Nofima

Fangst og håndtering

God kvalitet på sjømat handler om å ta godt vare på fisken helt fra fangst til den kommer på middagsbordet. Riktig fiskeredskap, skånsom håndtering og optimal lagring er utslagsgivende for kvaliteten.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sjurdur Joensen
Sjurdur Joensen

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 62 237
sjurdur.joensen@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Stein Harris Olsen
Stein Harris Olsen

Forsker
Tlf.: +47 77 62 90 85
stein.olsen@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Torbjørn I Tobiassen
Vi tilbyr:
  • Rådgiving innen metoder og teknologi for slakting og avliving
  • Kunnskap om hvordan råvarekvalitet ivaretas gjennom industrielle produksjonslinjer
  • Utstyr og målemetoder for å dokumentere effekt av prosess

Helt fra fisken kommer i kontakt med fangstredskapen kan råstoffkvaliteten bli påvirket i negativ retning. Nofima har ekspertise på hva som skjer med kvaliteten ved bruk av ulike fangstmetoder.

Redskap og fangst

Nofimas forskere jobber med å dokumentere effekten av ulike fangstredskaper, og arbeider for å utvikle nye metoder for å sikre god kvalitet på fiskefangsten.

Hvordan fisken håndteres om bord i fartøyet når den frigjøres fra redskapet, bløgges og sløyes, har stor betydning for kvaliteten på fisken. Våre beregninger viser at store verdier går tapt når mye av fiskemuskelen må skjæres bort eller nedklasses som følge av blant annet hugg- og klemskader.

Nofima har i en årrekke forsket på og utviklet metoder for lagring av levende villfisk, som gir topp kvalitet på råstoffet uavhengig av sesong.

Pumping av fisk

Det er stadig vanligere å flytte fisk ved å pumpe den gjennom rør, enten fra not til lasterom, fra lasterom til land, fra nota over i containere på land, eller fra og til merder i sjø.

Ved pumping utsettes fisken for påkjenninger som kan gi skader som forringer kvaliteten slik at den ikke lenger er egnet for den produksjonen den var tiltenkt. En rekke faktorer kan påvirke kvaliteten, slik som fiskens størrelse, utforming av rør og transportvei som fisken skal gjennom, og transportavstand og pumpemetode. Nofima jobber med å skaffe kunnskap og utvikle metoder som ivaretar fisken og kvaliteten på best mulig måte når den pumpes.

Slakting

Både villfanget fisk og oppdrettsfisk har ofte vært gjennom en rekke påkjenninger når den kommer fram til slakting. Både fangstsituasjon, transport og gjentatt trenging og pumping kan gjøre at fisken er utmattet når den skal slaktes. En stresset eller utmattet fisk har lav pH i muskelen og blir raskt dødsstiv (rigor mortis). Dermed blir det liten tid til pre-rigor bearbeiding, og resultatet kan bli at fisken ikke kan selges som førsteklasses produkt.

For å få best mulig kvalitet, er det viktig å unngå skader, stress og utmattelse slik at tiden før dødsstivhet blir lengst mulig. Nofima leder og deltar i prosjekter hvor nye teknologier og metoder blir utprøvd og evaluert. Et sentralt mål er å kombinere dyrevern og velferd med industriens og markedets krav til kvalitet.

Blodtapping

Uansett hva fisken skal brukes til, er god blodtapping avgjørende for kvaliteten. Våre forsøk viser at flere faktorer spiller inn, både tiden det tar fra fangst til bløgging, utblødningstid og om blodtappingen foregår i vann eller luft.  Forsøkene våre viser at fisken bør bløgges i løpet av de første  30 minuttene etter fangst for å gi en produktkvalitet med lite blod.

Kjøling og lagring

Rask nedkjøling av fangsten etter at den er kommet om bord, og stabilt lav temperatur under lagring er en forutsetning for å sikre god kvalitet og lang holdbarhet på råstoffet.

Nofima leverer forskning og utvikling for å finne optimale kjøle- og lagringsbetingelser for råstoff om bord på fiskefartøy og i slakterier for oppdrettsfisk. Valg av best egnede metoder avhenger av hvordan råstoffet skal bearbeides og foredles videre.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter