Treffsikre statistiske metoder

Matindustrien trenger gode beslutningsunderlag, gjerne basert på relevante sammenstillinger av informasjon fra flere fagområder. Nofimas tallknusere utvikler og bruker multiblokkmetodikk for å koble og tolke komplekse data.

Kontaktperson
Portrettbilde av Tormod Næs
Tormod Næs

Seniorforsker
Tlf.: +47 913 52 032
tormod.naes@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Ingrid Måge
Ingrid Måge

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 84 041
ingrid.maage@nofima.no

Vi utvikler metoder som bidrar til:

• god og effektiv produktutvikling
• stabil produktkvalitet
• bedre utnyttelse av råvarer
• mindre svinn
• mindre variasjon i en produksjonsprosess
• mer miljøvennlig produksjon

Statistikkgruppas blogg

Her finner du informasjon om våre publikasjoner, aktuelle seminarer og programvare, gjesteforskere og annet som kan være av interesse. Bloggen heter nofimamodeling.org

Tilgangen på informasjon har aldri vært større. Både i industrien og forskningen er det stort behov for å forstå relasjoner mellom ulike typer informasjon, tilgjengelig via atskillige datasett. Dette henger sammen med kompleksiteten innen det enkelte fagfelt og det faktum at for å løse større problemer er det behov for kommunikasjon på tvers av tradisjonelle faggrenser. Slik forståelse av flere datasett er svært viktig innen for eksempel forbrukerforskning, prosessmodellering, mikrobiologi, emballering, bioinformatikk samt mat- og helseforskningen.

Å utvikle relevante og brukervennlige multivariate statistiske og matematiske metoder for analyse og tolkning av relasjoner mellom flere datasett, er en viktig oppgave for forskerne.

Lange tradisjoner for tallknusing

For Nofima er det et mål å være i forkant av utviklingen innen statistiske og matematiske metoder, slik at vi kan utnytte mulighetene som nye og kraftigere måleteknikker skaper. Vi har lange tradisjoner for datamodellering og statistikk, og faget har vært i en kontinuerlig utviklingsprosess. Siden 1970-tallet har Nofima kombinert kjemisk tenkning med statistikk og matematisk beregningsteknikk. Fagområdet gir nødvendig forskningsgrunnlag som andre forskningsområder er avhengig av, men som kundene ofte ikke tenker på.

Et eksempel på nytteverdi innen produktutvikling

For at matprodusenter skal bli mer treffsikre når de utvikler nye matvarer eller forbedrer eksisterende produkter, trenger de svar på ulike typer spørsmål. Ved produktutvikling er det viktig å ta hensyn til produktets ernæringsmessige sammensetning, sensoriske egenskaper og forbrukerpreferanser. I tillegg trengs kunnskap om holdbarhet og helseeffekter. Alle disse fagområdene produserer store datamengder og uten en god samhandling mellom dem lider produktutviklingen. Gode statistiske verktøy en nødvendig forutsetning for å få til samhandlingen. Verktøyene gjør det mulig å forutsi, tolke og forstå relasjonen mellom datasettene.

Eksempel nummer to – Stabil matvarekvalitet

Både råvarene og produksjonsprosessen påvirker en matvare. Råvarer har som regel store svingninger i kvalitet på grunn av årstider, klima, artsvariasjoner med mer. Det skal derfor mye til for å få et produkt til å smake likt hver gang. Kunder har en klar forventning til smak og konsistens på et produkt, disse er det viktig for industrien å imøtekomme. Styring og kontroll av produksjonen bidrar til en stabil kvalitet på produktene, og for å få til det kreves inngående kunnskap om råvare, prosess, produksjon, spektroskopi, kjemometri og statistikk.

Strategisk forskningsprogram

Dette forskningsområdet har en tett kobling til det strategiske programmet Multiblokkmetodikk for prediksjon og tolkning

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Filer og lenker